Trwa ładowanie...
Notowania
NEWAG: strona spółki
26.07.2022, 18:45

NWG Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) zawarły aneks do umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr 14/2016, 4/2017, 8/2018, 8/2019, 3/2020 i 20/2021 („Umowa”).
Przedmiotem aneksu do Umowy jest przedłużenie obowiązywania linii kredytowej do dnia 31.07.2023, zapewniającej kredytowanie na potrzeby bieżącej działalności oraz dostępność gwarancji bankowych niezbędnych do zabezpieczenia zobowiązań kontraktowych. W ramach przyznanej linii kredytowej, której łączna wartość nie przekroczy 225.000.000,00 PLN, Spółka może w okresie do 31.07.2023, po spełnieniu określonych w Umowie przesłanek, korzystać z następujących produktów bankowych: 1) kredytu w rachunku bieżącym, który nie przekroczy 130.000.000,00 PLN, 2) zlecania Bankowi udzielania gwarancji bankowych z łącznym limitem 215.000.000,00 PLN. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym, opłaty z tytułu udzielanych gwarancji oraz prowizję z tytułu aneksu ustalono na warunkach rynkowych. Pozostałe postanowienia Umowy, w tym zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy, nie uległy zmianom na skutek aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Umowa zapewnia Spółce stabilne finansowanie działalności. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty