Trwa ładowanie...
Notowania
NEWAG: strona spółki
23.08.2022, 11:26

NWG Zawarcie umowy na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z Województwem Pomorskim („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz Województwa Pomorskiego („Zamawiający”) dwóch wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych („EZT”) wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Umowa przewiduje prawo opcji dla Zamawiającego zamówienia do dwudziestu dziewięciu dodatkowych EZT. Zamawiający planuje powiadomienie Spółki o ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji nie później, niż do dnia 31 marca 2023 roku. Dostawy EZT objęte zakresem podstawowym Umowy będą wykonywane w terminach 24 lub 36 miesięcy od zawarcia Umowy w zależności od konfiguracji danego EZT. W razie skorzystania przez Zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych EZT strony ustalą odrębny harmonogram dostaw, z zastrzeżeniem, że dostawa wszystkich EZT objętych opcją powinna zostać zakończona w terminie 54 miesięcy od otrzymania przez Spółkę oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Wartość Umowy wynosi 56 900 000,00 zł netto, co stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowiązań umownych. Wartość umowy z uwzględnieniem prawa opcji w całości (tj. w razie rozszerzenia przedmiotu Umowy o dostawę dwudziestu dziewięciu dodatkowych EZT) wynosi 904 900 000,00 zł netto. Spółka udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości na każdy dostarczony EZT na okres 36 miesięcy od daty dostawy, z zastrzeżeniem dłuższego okresu rękojmi i gwarancji dla wskazanych w Umowie prac i materiałów. Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 3 499 350,00 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Spółka zobowiązania będzie do zwiększenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do wysokości 5% łącznej wartości Umowy brutto. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone po dostawie wszystkich EZT. Pozostała część zostanie zwrócona po wygaśnięciu rękojmi za wady i gwarancji jakości. Umowa przewiduje kary umowne z tytułu zwłoki w dostawie EZT, niewykonywania i nienależytego wykonywania innych przewidzianych w umowie zobowiązań oraz odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Umowa przewiduje ograniczenia wysokości poszczególnych kar umownych odrębnie dla każdej kategorii kar umownych. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR.

Inne komunikaty