Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
14.11.2022, 16:44

AGO Zawarcie porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego w Agora S.A.

Zarząd Agory S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2022 z dnia 28 października 2022 r., informuje o:
(i) zawarciu przez Spółkę, w dniu 14 listopada 2022 roku, porozumienia ze związkiem zawodowym działającym przy Spółce (które wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) oraz z radą pracowników Spółki (które stanowi porozumienie w trybie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji) ("Porozumienie"), (ii) podjęciu przez Zarząd Spółki, w dniu 14 listopada 2022 r., uchwały o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego w Spółce na zasadach określonych w zawartym Porozumieniu. Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 17 listopada do 16 grudnia 2022 roku i obejmie do 84 pracowników. Na mocy Porozumienia zwalniani pracownicy otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z obowiązujących Spółkę przepisów prawa. Do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczona zostanie dodatkowa rekompensata, której wysokość zależała będzie od stażu pracy danego pracownika w Grupie Agora. Pracownicy objęci zostaną także działaniami osłonowymi obejmującymi m.in. wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz przekwalifikowaniu, opiekę psychologiczną oraz podstawową opiekę medyczną. Spółka, zgodnie z wymogami prawa, przekaże stosowne informacje, w tym treść zawartego Porozumienia Powiatowemu Urzędowi Pracy. Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik Spółki i Grupy Agora w czwartym kwartale 2022 r. wyniesie około 3,6 mln zł. Spółka szacuje, że oszczędności z tytułu restrukturyzacji w skali roku mogą wynieść około 6,7 mln zł. Spółka przekaże ostateczne kwoty kosztów i oszczędności z tytułu przeprowadzenia zwolnienia grupowego wraz z komentarzem Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2023 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

Inne komunikaty