Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
15.11.2022, 15:09

AGO Doręczenie apelacji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku Sądu I instancji zmieniającego w całości decyzję Prezesa UOKIK z dnia 7 stycznia 2021 r. zakazującą koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę S.A. kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2021 z dnia 8 lutego 2021 r., 15/2022 z dnia 12 maja 2022 r. oraz 28/2022 z 28 lipca 2022 r., informuje, iż Spółka powzięła informację o doręczeniu pełnomocnikowi Spółki apelacji Prezesa UOKiK od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 maja 2022 r. (sygn. akt XVII AmA 61/21) („Wyrok”), zmieniającego w całości decyzję Prezesa UOKIK z 7 stycznia 2021 r. („Decyzja”) zakazującą koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę S.A. kontroli nad Eurozet Sp. z o.o. („Transakcja”). Wyrok zmienił Decyzję w ten sposób, że wyrażona została bezwarunkowa zgoda na Transakcję.
Spółka przeanalizowała treść apelacji wniesionej przez Prezesa UOKiK. W złożonej apelacji Prezes UOKiK domaga się zmiany zaskarżonego Wyroku poprzez oddalenie odwołania Spółki w całości, ewentualnie uchylenia zaskarżonego Wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie – Sądowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka uznaje Wyrok za prawidłowy i nie podziela stanowiska Prezesa UOKiK zawartego w apelacji. W konsekwencji, zgodnie z wcześniejszym komunikatem Spółka planuje złożyć odpowiedź na apelację. Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

Inne komunikaty