Trwa ładowanie...
Notowania

ATA Przegląd opcji strategicznych

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, o podjęciu w dniu 5 grudnia 2022 roku decyzji w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki. Celem przeglądu jest ocena możliwych kierunków działań zmierzających do rozwoju ATC Cargo S.A. oraz wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, które mogą obejmować pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego lub przeprowadzenie transakcji, w tym mogącej skutkować zmianą struktury akcjonariatu Emitenta. Możliwy jest także ewentualny brak działań Emitenta związanych z wyżej wymienionymi opcjami.
W ramach przeglądu opcji strategicznych Spółka skorzysta z usług profesjonalnych doradców. Na dzień publikacji niniejszego raportu żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez Zarząd nie zostały podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. O dalszych istotnych decyzjach w tym zakresie Zarząd ATC Cargo S.A. będzie informował w trybie stosownych raportów. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące Spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty