Trwa ładowanie...
Notowania
STALEXP: strona spółki
19.12.2022, 14:49

STX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że dnia 19 grudnia 2022 roku w Katowicach, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).
Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze Spółki reprezentowali 170.215.117 akcji/głosów z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 68,84% kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu byli:  Atlantia S.p.A. posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, co stanowi 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 88,90 % w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu,  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie — jako podmiot reprezentujący zarządzane fundusze inwestycyjne oraz PZU Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadające łącznie 18.284.153 akcje/głosy, co stanowi 7,39% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 10,74% w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Rafała Sasiaka (Sasiak) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 170.215.117 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 170.215.117, w tym: głosów „za” 170.215.117, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 170.215.117 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 170.215.117, w tym: głosów „za” 170.215.117, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. §1 1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust.4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 623, z późń. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zmienić dotychczasową Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. („Polityka Wynagrodzeń”), poprzez przyjęcie jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 170.215.117 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 170.215.117, w tym: głosów „za” 151.417.417, głosów „przeciw” 513.547, głosów „wstrzymujących się” 18.284.153. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-09-11
STX Skorygowane wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku)
2,53
+0,79
2023-08-29
STX Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,60
-0,38
2023-07-26
STX Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
2,75
-0,36
2023-07-17
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2023 roku
2,77
0,00
2023-07-05
STX Rejestracja przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach zmian w Statucie Emitenta
2,68
+1,12
2023-06-05
STX Kontrakt HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków".
2,85
-1,40
2023-05-09
STX QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,60
+0,38
2023-04-28
STX Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
2,55
-1,57
2023-04-26
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2023 roku (kończący się 31 marca 2023 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2023 roku.
2,57
-1,95
2023-04-21
STX Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy
2,60
-0,38