Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
23.12.2022, 19:16

AGO Zawarcie aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną - Helios S.A.

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Agora", "Spółka") w nawiązaniu do komunikatów giełdowych nr 35/2020 z 24 września 2020 r., nr 45/2020 z 23 grudnia 2020 r., nr 32/2022 z 26 sierpnia 2022 r. oraz nr 35/2022 z 14 października 2022 r., informuje, iż w dniu 23 grudnia 2022 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Helios S.A. („Helios”) aneksu („Aneks”) do umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 23 grudnia 2020 r. z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Santander”) z gwarancją spłaty 80% kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2020 z 23 grudnia 2020 r. („Umowa”).
Na mocy Aneksu postanowiono, że kwota kredytu została obniżona do 8,5 mln zł, a spłata została rozłożona na okres do 23 grudnia 2025 r. W związku z tym, gwarancja spłaty kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego zostaje odpowiednio obniżona, tj. do kwoty 6.800.000,00 PLN. Aneks przewiduje, między innymi, obowiązek utrzymywania przez Helios wskaźnika DSCR (wskaźnik pokrycia obsługi długu) oraz Zadłużenia Netto / EBITDA na określonym poziomie, jak również osiągnięcia określonych poziomów EBITDA oraz CAPEX (nakłady kapitałowe). Ponadto Helios został zobowiązany do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń na rzecz Santander: i) hipoteka do kwoty 90.000.000,00 PLN, ii) przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości oraz iii) udzielenie przez Spółkę poręczenia do kwoty 9 mln zł. Aneks wszedł w życie w dniu dzisiejszym. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-27
AGO Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. zwołanym na dzień 1 marca 2027 r. i kontynuowanym po przerwie w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-27
AGO Uchwały podjęte po przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A. w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-24
AGO Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A.
5,56
-1,98
2023-03-15
AGO Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 1. kwartał 2023 roku
6,00
-3,17
2023-03-01
AGO Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 1 marca 2023 r.
5,80
+1,72
2023-02-27
AGO Zawarcie Umowy Sprzedaży 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze w wykonaniu Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Podjęcie przez Spółkę decyzji o zamiarze wykonania opcji kupna 11% udziałów spółki Eurozet sp. z o.o. i złożenie przez Spółkę zawiadomienia o żądaniu wykonania Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i zawarcie przez Spółkę z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze umowy pożyczki na finansowanie nabycia przez Spółkę 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. od SFS Ventures s.r.o., w wyniku którego to nabycia Spółka stanie się większościowym wspólnikiem spółki Eurozet sp. z o.o. oraz dokumentów zabezpieczenia spłaty pożyczki
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 6 do umowy wspólników Eurozet
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz do umowy o kredyt inwestycyjny zawartych przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A
5,56
+2,52