Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
27.02.2023, 10:23

AGO Zakończenie negocjacji i zawarcie przez Spółkę z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze umowy pożyczki na finansowanie nabycia przez Spółkę 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. od SFS Ventures s.r.o., w wyniku którego to nabycia Spółka stanie się większościowym wspólnikiem spółki Eurozet sp. z o.o. oraz dokumentów zabezpieczenia spłaty pożyczki

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do opóźnionej informacji poufnej, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 9/2023 z dnia 27 lutego 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze („SFS Ventures”) umowę pożyczki na finansowanie nabycia przez Spółkę 110 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet sp. z o.o. („Eurozet”) („Umowa Pożyczki”).
Zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki, SFS Ventures udzieli Spółce pożyczki w wysokości 9.170.000 EUR. Pożyczka zostanie przeznaczona na sfinansowanie nabycia przez Spółkę 110 udziałów w Eurozet od SFS Ventures. Kwota pożyczki może ulec w przyszłości zwiększeniu (w przypadku korekty ceny za nabywane udziały), ale nie więcej niż do kwoty 11.000.000 EUR. Spółka zobowiązana jest do spłaty pożyczki po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, tj. w dniu 27 lutego 2024 r. Umowa Pożyczki przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki w całości lub w części. Razem z Umową Pożyczki w dniu dzisiejszym Spółka podpisała dokumenty zabezpieczenia spłaty pożyczki: a) umowę zastawu cywilnego i rejestrowego, przewidującą: (i) ustanowienie na rzecz SFS Ventures zastawu zwykłego (cywilnego) oraz zastawu rejestrowego na 220 udziałach w Eurozet będących własnością Spółki (w odniesieniu do zastawu rejestrowego – do maksymalnej sumy zabezpieczenia w wysokości 22.000.000 EUR); oraz (ii) przelew wierzytelności Spółki z tytułu dywidend i podobnych płatności z tytułu wszystkich udziałów w Eurozet będących własnością Spółki; b) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz SFS Ventures w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty kwoty głównej pożyczki wraz z należnościami ubocznymi. Spółka zobowiązana jest do niezbywania udziałów objętych zastawami, o których mowa powyżej, bez uprzedniej zgody zastawnika oraz do przeznaczenia środków z ewentualnej sprzedaży udziałów w Eurozet w pierwszej kolejności na spłatę należności SFS Ventures z tytułu udzielonej pożyczki. SFS Ventures może zażądać wcześniejszej spłaty pożyczki w przypadku wystąpienia przypadków naruszenia określonych w Umowie Pożyczki. Pożyczka jest oprocentowana według stopy wynoszącej 9.5% rocznie. Odsetki są płatne kwartalnie, w terminach określonych w Umowie Pożyczki. W przypadku braku spłaty pożyczki w terminie oprocentowanie podlega zwiększeniu o 3 punkty procentowe, tj. do 12.5% rocznie. Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-27
AGO Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. zwołanym na dzień 1 marca 2027 r. i kontynuowanym po przerwie w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-27
AGO Uchwały podjęte po przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A. w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-24
AGO Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A.
5,56
-1,98
2023-03-15
AGO Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 1. kwartał 2023 roku
6,00
-3,17
2023-03-01
AGO Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 1 marca 2023 r.
5,80
+1,72
2023-02-27
AGO Zawarcie Umowy Sprzedaży 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze w wykonaniu Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Podjęcie przez Spółkę decyzji o zamiarze wykonania opcji kupna 11% udziałów spółki Eurozet sp. z o.o. i złożenie przez Spółkę zawiadomienia o żądaniu wykonania Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i zawarcie przez Spółkę z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze umowy pożyczki na finansowanie nabycia przez Spółkę 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. od SFS Ventures s.r.o., w wyniku którego to nabycia Spółka stanie się większościowym wspólnikiem spółki Eurozet sp. z o.o. oraz dokumentów zabezpieczenia spłaty pożyczki
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 6 do umowy wspólników Eurozet
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz do umowy o kredyt inwestycyjny zawartych przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A
5,56
+2,52