Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
27.02.2023, 10:27

AGO Zawarcie Umowy Sprzedaży 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze w wykonaniu Opcji Call 1

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”,”Agora”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2023, 11/2023, 12/2023 oraz 13/2023 z dnia 27 lutego 2023 r., informuje, że w dniu 27 lutego 2023 r. Spółka zawarła z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze („SFS Ventures”) umowę sprzedaży, na podstawie której Spółka kupiła od SFS Ventures 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. („Eurozet”) („Umowa”) stanowiących 11% kapitału zakładowego i 11% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet („Udziały”), zgodnie z postanowieniami Umowy Wspólników Eurozet zawartej przez Spółkę z SFS Ventures dnia 20 lutego 2019 roku z późniejszymi aneksami („Umowa Wspólników”). Nabycie przez Spółkę Udziałów nastąpiło w wykonaniu przez Spółkę Opcji Call 1 przewidzianej w Umowie Wspólników oraz na zasadach przewidzianych w Umowie Wspólników.
Na podstawie Umowy Spółka nabyła własność Udziałów w zamian za cenę wyjściową sprzedaży w kwocie 9.170.000 EUR. Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona w oparciu o formułę określoną w Umowie Wspólników na podstawie sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Eurozet za cztery pełne kwartały poprzedzające dzień złożenia zawiadomienia o żądaniu wykonania Opcji Call 1 oraz skorygowana o ostateczne wartości niektórych parametrów ekonomiczno-finansowych grupy kapitałowej Eurozet, opisane w Umowie Wspólników. Umowa przewiduje potrącenie wzajemnych wierzytelności: (i) Spółki – o wypłatę kwoty pożyczki na podstawie umowy pożyczki zawartej z SFS Ventures z 27 lutego 2023 roku oraz (ii) SFS Ventures – o zapłatę wstępnej ceny sprzedaży Udziałów na podstawie Umowy. Szczegółowe warunki Umowy (dotyczące w szczególności oświadczeń i zapewnień złożonych przez SFS Ventures oraz zasad odpowiedzialności SFS Ventures z tytułu sprzedaży Udziałów) nie odbiegają od rozwiązań rynkowych stosowanych w umowach zawieranych na potrzeby podobnych transakcji. W wyniku zawarcia Umowy w dniu 27 lutego 2023 roku Spółka stała się właścicielem łącznie 510 udziałów Eurozet, stanowiących 51% kapitału zakładowego i 51% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet, i większościowym wspólnikiem Eurozet. Zgodnie z wcześniejszą komunikacją (raport bieżący nr 11/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.), na zasadach określonych w Umowie Wspólników, Spółka (lub wskazany przez nią podmiot trzeci) uprawniona jest do nabycia pozostałych 490 udziałów Eurozet w ramach Opcji Call 2 w terminie do 31 lipca 2025 roku. Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-27
AGO Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. zwołanym na dzień 1 marca 2027 r. i kontynuowanym po przerwie w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-27
AGO Uchwały podjęte po przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A. w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-24
AGO Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A.
5,56
-1,98
2023-03-15
AGO Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 1. kwartał 2023 roku
6,00
-3,17
2023-03-01
AGO Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 1 marca 2023 r.
5,80
+1,72
2023-02-27
AGO Zawarcie Umowy Sprzedaży 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze w wykonaniu Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Podjęcie przez Spółkę decyzji o zamiarze wykonania opcji kupna 11% udziałów spółki Eurozet sp. z o.o. i złożenie przez Spółkę zawiadomienia o żądaniu wykonania Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i zawarcie przez Spółkę z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze umowy pożyczki na finansowanie nabycia przez Spółkę 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. od SFS Ventures s.r.o., w wyniku którego to nabycia Spółka stanie się większościowym wspólnikiem spółki Eurozet sp. z o.o. oraz dokumentów zabezpieczenia spłaty pożyczki
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 6 do umowy wspólników Eurozet
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz do umowy o kredyt inwestycyjny zawartych przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A
5,56
+2,52