Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
15.12.2023, 12:33

RMK Zawarcie Umowy.

Remak-Energomontaż S.A. („Emitent", „Spółka", „Wykonawca") informuje, że w dniu 15 grudnia 2023 roku zawarł umowę (dalej jako „Umowa”) z LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES z siedzibą w Nantes, Francja (dalej jako „Zamawiający”).
Przedmiotem Umowy jest wykonanie montażu mechanicznego – pakiet 1 : Kocioł, rurociągi, urządzenia, kanały oraz silosy w Nogent-sur-Seine, we Francji, w ramach inwestycji realizowanej przez Zamawiającego dla odbiorcy końcowego, tj.: SAICA Paper France. Wartość Umowy wynosi 3.360.000,00 EURO netto (równowartość 14.481.600,00 PLN). Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a powyższa kwota nie uwzględnia wykonania zakresu opcjonalnego. Zgodnie z Umową prace rozpoczynają się po jej zawarciu, a jako przewidywany termin ich zakończenia wskazano październik 2024 roku. Umowa zawiera kary umowne, których łączną wysokość ograniczono do 15 % wartości Umowy netto. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego tytułem realizacji Umowy, ograniczona jest do kwoty 4.000.000,00 EURO, w tym odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ewentualnych szkód następczych i pośrednich, a także z tytułu utraconych korzyści jest ograniczona do kwoty 500.000,00 EURO. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa lub szkód na osobie. Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty