Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
4.03.2024, 7:11

RMK RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
                 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
                 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
      
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
      
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od do   
                 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługPZR  
        w walucie     
                 
       data przekazania:     
                 
                 
  REMAK-ENERGOMONAŻ SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  REMAK Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  00-867 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Chłodna 51  
  (ulica) (numer)  
  032 783 53 60 032 783 53 70  
  (telefon)  (fax)  
  remak@remak.com.pl www.remak.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  754-00-13-369 530916125  
  (NIP)  (REGON)  
  259400AUD8Y3LCW8FJ95 0000021123  
    (LEI)       (KRS)   
 UHY ECA Audyt Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów209 770,00185 212,0046 323,0039 505,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 174,004 699,001 363,001 002,00 
 Zysk (strata) brutto3 654,004 124,00807,00880,00 
 Zysk (strata) netto5 392,002 408,001 191,00514,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej16 107,00-9 596,003 557,00-2 047,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-18 987,00-1 248,00-4 193,00-266,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 477,00-1 500,00-326,00-320,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem-4 357,00-12 344,00-962,00-2 633,00 
 Aktywa, razem181 139,00149 226,0041 660,0031 819,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania109 166,0082 670,0025 107,0017 627,00 
 Zobowiązania długoterminowe1 855,00782,00427,00167,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe49 884,0045 179,0011 473,009 633,00 
 Kapitał własny71 973,0066 556,0016 553,0014 191,00 
 Kapitał zakładowy7 500,007 500,001 725,001 599,00 
 Liczba akcji (w szt.)3 000 000,003 000 000,003 000 000,003 000 000,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,800,800,400,17 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,800,800,400,17 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)23,9922,195,524,73 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)23,9922,195,524,73 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
       
   
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Sprawozd_finansowe_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe za 2023 rok 
 Sprawozd_finansowe_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESPodpisy zewnętrzne sprawozdania finansowego za 2023 rok 
 Spraw_z_dzialalnosci_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie z działalności za 2023 rok 
 Spraw_z_dzialalnosci_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESPodpisy zewnętrzne sprawozdania z działalności za 2023 rok 
 Pismo_Prezesa_Zarzad_2023-12-31_pl.xhtmlPismo Prezesa Zarządu 
 Pismo_Prezesa_Zarzad_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESPodpis zewnętrzny pisma Prezesa Zarządu 
 Osw_zarz_rzetelnosc_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 
 Osw_zarz_rzetelnosc_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESPodpisy zewnętrzne oświadczenia zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 
 Inf_zarz_wybor_audyt_2023-12-31_pl.xhtmlInformacja zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 
 Inf_zarz_wybor_audyt_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESPodpisy zewnętrzne informacji zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 
 Sprawozd_z_badania_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego 
 Sprawozd_z_badania_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpis zewnętrzny sprawozdania firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego 
 Ocena_RN_SF_i_SzD_2023-12-31_pl.xhtmlOcena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego 
 Osw_RN_dot_kom_audyt_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu 

Załączniki

Inne komunikaty