Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
5.01.2024, 16:23

RMK Unieważnienie wyboru oferty Remak- Energomontaż S.A.

Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka", „Wykonawca”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2023, dotyczącego uznaniu oferty Spółki za najkorzystniejszą, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Krajowa Izba Odwoławcza częściowo uwzględniła odwołanie od decyzji o wyborze oferty Emitenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „EW Solina - Remont cykliczny Hz-3 i Hz-4 - część mechaniczna wraz z wymianą zasuw awaryjnych, podestów oraz drabinek zejściowych szybów zasuw Hz-3 i Hz-4”, złożone przez jednego z uczestników postępowania.
Zgodnie z sentencją orzeczenia, Zamawiający, tj. PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie, został zobowiązany do unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenia oferty uczestnika Remak-Energomontaż S.A. jako „złożonej przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania”. Na powyższe orzeczenie przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Zamówień Publicznych. Spółka nie zgadza się z sentencją orzeczenia i w celu ochrony swoich interesów zamierza podjąć prawem przewidziane czynności. Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty