Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
21.02.2024, 18:24

ING Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy z zysku netto za 2023 rok.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 21 lutego 2024 roku otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KNF wskazała, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku netto za 2023 rok przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 roku zaliczony już do funduszy własnych. Zarząd Banku informuje, że ING Bank Śląski S.A. nie zaliczał zysków w trakcie 2023 roku do funduszy własnych, w związku z czym maksymalna kwota dywidendy z zysku 2023 roku dla Banku wynosi 75%.
Jednocześnie, KNF zaleciła ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2024 z 1 lutego 2024 roku, Zarząd Banku zwraca uwagę, że jego intencją jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 75% zysku jednostkowego Banku za 2023 rok oraz kwoty 1.008,3 mln złotych z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy. Możliwość wypłaty dywidendy z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy została potwierdzona przez KNF, o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 27/2023 z 1 grudnia 2023 roku. W ocenie Zarządu przedstawiona intencja jest zgodna z otrzymanym zaleceniem KNF. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR)

Inne komunikaty