Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
8.03.2024, 17:27

ING SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
                 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
                 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlabanków  
      
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
      
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod do   
                 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
                 
       data przekazania:     
                 
                 
  ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ING BANK ŚLĄSKI S.A. Banki (ban)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  40-086 KATOWICE  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  SOKOLSKA 34  
  (ulica) (numer)  
  (+48) 885 412 702 0000005459  
  (telefon)  (fax)  
  marzena.radys@ing.pl www.ing.pl  
  (e-mail)  (www)  
  6340135475 271514909  
  (NIP)  (REGON)  
  259400YLRTOBISHBVX41 0000005459  
    (LEI)       (KRS)   
 MAZARS Audyt Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody z tytułu odsetek12 409,008 111,902 740,301 730,20 
 Przychody z tytułu prowizji2 722,302 636,70601,20562,40 
 Wynik na działalności podstawowej10 648,107 696,602 351,401 641,70 
 Zysk brutto5 720,002 403,101 263,10512,60 
 Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.4 440,901 714,40980,70365,70 
 Średnio ważona liczba akcji zwykłych130 117 872,00130 100 000,00   
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)34,1313,187,502,80 
 Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto3 990,301 672,10881,20356,70 
 Aktywa razem245 361,40217 266,1056 430,9046 326,40 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.16 736,009 344,303 849,101 992,40 
 Kapitał akcyjny130,10130,1029,9027,70 
 Liczba akcji130 100 000,00130 100 000,00   
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)128,6471,8229,6015,30 
 Łączny współczynnik kapitałowy (w %)16,7316,22   
       
 Wartości w EUR zostały podane w milionach. 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SSF_ING_Bank_Slaski_2023-12-31_PL.zipSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2023 - wersja polska 
 SSF_ING_Bank_Slaski_2023-12-31_PL.zip.xadesSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2023 - podpisy 
 SZDZ_Grupy_ING_Bank_2023-12-31_PL.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023 - wersja polska 
 SZDZ_Grupy_ING_Bank_2023-12-31_PL.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023 - podpisy 
 Niefin_Grupy_ING_2023-12-31_PL.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2023 - wersja polska 
 Niefin_Grupy_ING_2023-12-31_PL.xhtml.xadesSprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2023 - podpisy 
 GK_ING_SzB_07-03-24_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie z badania za rok 2023 - wersja polska 
 GK_ING_SzB_07-03-24_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie z badania za rok 2023 - podpisy 
 Ocena_RN_dzialaln_GK_2023-12-31_PL.xhtmlOcena działalności Grupy Kapitałowej przez RN - wersja polska 
 Oswiadcz_RN_dot_KA_2023-12-31_PL.xhtmlOświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu - wersja polska 
 Ocena_RN_dot_spr_2023-12-31_PL.xhtmlOcena sprawozdań finansowych przez RN - wersja polska 
 List_przewodn_RN_2023-12-31_PL.xhtmlList Przewodniczącego Rady Nadzorczej - wersja polska 
 ISAE_3000_ESG_2023-12-31_PL.xhtmlOświadczenie niezależnej oceny o zakresie ograniczonym - wersja polska 
 ISAE_3000_ESG_2023-12-31_PL.xhtml.xadesOświadczenie niezależnej oceny o zakresie ograniczonym - podpisy 

Załączniki

Inne komunikaty