Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
11.03.2024, 10:50

STX Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka") informuje, że 11 marca 2024 roku podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 o następującej treści:
„Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) proponuje: 1) zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 111.732.382,94 zł (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć: a) w kwocie 111.574,29 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy) na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2023 związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze; b) w kwocie 111.267.910,35 zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy) na wypłatę dywidendy; c) w kwocie 352.898,30 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy) przenieść na kapitał zapasowy. 2) dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 111.267.910,35 zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 45 gr (słownie: czterdzieści pięć groszy). Uzasadnienie Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Zarząd Spółki proponując wysokość dywidendy, wziął pod uwagę między innymi następujące istotne czynniki: 1. wyniki finansowe zrealizowane przez Spółkę i Grupę Kapitałową Spółki w 2023 r., 2. potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A., 3. potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A., które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.” Ww. wniosek Zarządu Spółki wymaga oceny i zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty