Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
11.03.2024, 14:52

ING Szczegółowe informacje dotyczące odkupu III transzy akcji własnych w ramach Programu Motywacyjnego dla Identified Staff Banku.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank") informuje, że 11 marca 2024 roku podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia odkupu III transzy akcji własnych oraz określenia jego parametrów w ramach realizacji Programu Motywacyjnego („Program") przyjętego na podstawie Uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia z 7 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Identified Staff Banku i upoważnienia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. do nabywania akcji własnych na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego („Uchwała WZ").
Odkup III transzy akcji własnych nastąpi na warunkach określonych w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") oraz zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającym Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Standard techniczny"). Celem odkupu akcji własnych jest wykonanie zobowiązań wynikających z Programu, polegających na nieodpłatnym przydzieleniu akcji własnych jako składnika wynagrodzenia zmiennego pracownikom (w tym Członków Zarządu) Banku oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku i podlegających obowiązkowi konsolidacji, z wyłączeniem ING Banku Hipotecznego S.A., zakwalifikowanych do grona Identified Staff (osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach). Odkup akcji w ramach Programu jest realizowany na podstawie posiadanego przez Bank zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2023-2027 (zgodnie z Uchwałą WZ upoważnienie dla Zarządu do nabywania akcji obowiązuje do 7 kwietnia 2027 roku). Łączna kwota, która może zostać przeznaczona na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, wyniesie nie więcej niż 200 mln złotych. Maksymalna liczba nabytych akcji własnych nie przekroczy 800 000 akcji, reprezentujących 0,6% ogólnej liczby głosów w Banku, przy czym w żadnym przypadku łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych, z uwzględnieniem akcji własnych uprzednio nabytych przez Bank i jego jednostki zależne, które nie zostały zbyte lub umorzone, nie przekroczy 0,6% kapitału zakładowego Banku. Zgodnie z Uchwałą Zarządu, Bank przystąpi do odkupu III transzy akcji własnych Banku w liczbie 16.292 akcji w okresie od 13 marca 2024 roku do 5 kwietnia 2024 roku. W przypadku wcześniejszego odkupienia maksymalnej liczby akcji przewidzianej w ramach III transzy odkup zostanie zakończony przed upływem wskazanego okresu. Program odkupu będzie prowadzony i zarządzany przez Trigon Dom Maklerski S.A., który podejmować będzie swoje decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do szczegółowego harmonogramu nabywania akcji niezależnie od Banku. Akcje będą nabywane w ramach transakcji zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednostkowa cena nabywanych akcji własnych w ramach Programu nie może być niższa niż 50 zł oraz wyższa niż 500 zł, z zastrzeżeniem, że cena za nabywane akcje własne będzie każdorazowo określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Standardu technicznego. Bank może nabywać nie więcej niż 25% średniej dziennej wielkości obrotu akcji jaki został zanotowany w okresie 20 dni sesyjnych poprzedzających dzień nabycia. Środki przeznaczone na nabywanie akcji pochodzić będą z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel Uchwałą nr 30 Walnego Zgromadzenia z 7 kwietnia 2022 roku w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych i podziału zysku za 2021 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Zarząd Banku będzie podawać do publicznej wiadomości informacje o transakcjach nabycia akcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa prawna: Art. 2 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, w związku z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Inne komunikaty