Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
12.03.2024, 15:46

STX Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2024 z dnia 11 marca 2024 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka") informuje, że w dniu 12 marca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. o podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.
W przedmiotowym wniosku Zarząd Spółki zaproponował, aby: 1) zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 111.732.382,94 zł (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć: a) w kwocie 111.574,29 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy) na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2023 związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze; b) w kwocie 111.267.910,35 zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy) na wypłatę dywidendy; c) kwocie 352.898,30 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy) przenieść na kapitał zapasowy. 2) dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 111.267.910,35 zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 45 gr (słownie: czterdzieści pięć groszy). Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty