Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
14.03.2024, 14:13

ING Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Zarząd ING Banku Śląskiego S. A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na 11 kwietnia 2024 roku, godz. 12:00, w sali audytoryjnej Centrali Banku w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, proponowane zmiany w Statucie Banku oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał lub rozpatrywanych spraw, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, zostały załączone do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty