Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
19.03.2024, 12:23

ING Informacje dotyczące odkupu III transzy akcji własnych oraz o zakończeniu odkupu.

W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 7/2024 z 11 marca 2024 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że między 13 marca 2024 roku a 15 marca 2024 roku Bank za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. nabył 16.292 akcji własnych, tj. całą pulę akcji własnych planowaną do skupu w ramach III transzy.
Akcje własne, nabyte za całkowitą kwotę 5.190.328,50 zł po średniej cenie 318,58 zł za akcję, stanowią około 0,01252% kapitału zakładowego oraz około 0,01252% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Załącznik obejmuje dane szczegółowe o transakcjach oraz dane zagregowane za poszczególne dni od 13 marca 2024 roku do 15 marca 2024 roku. Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że 15 marca 2024 roku zakończył się odkup III transzy akcji własnych. Podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, w związku z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Załączniki

Inne komunikaty