Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
27.03.2024, 17:21

ING Kandydatury do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

W nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 8/2024 z 14 marca 2024 roku porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku („WZ”) zwołanego na 11 kwietnia 2024 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A informuje, że w dniu dzisiejszym ING Bank N.V., strategiczny akcjonariusz Banku, zgłosił w ramach punktu 9 ppkt 12) porządku obrad WZ projekt uchwały sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 9 osób oraz kandydatury:
1) Pana Stephena Creese, 2) Pani Doroty Dobija, 3) Pani Anety Hryckiewicz-Gontarczyk, 4) Pani Małgorzaty Kołakowskiej, 5) Pana Arkadiusza Krasowskiego, 6) Pani Moniki Marcinkowskiej, 7) Pana Hansa De Munck, 8) Pana Serge Offers, 9) Pana Michała Szczurka, na Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., z zastrzeżeniem dokonania pozytywnej oceny adekwatności tych Kandydatów. Osoby wymienione w pkt 1), 2), 4), 6), 7) i 9) pełnią aktualnie funkcje członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Projekty uchwał WZ w sprawach ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej, a także życiorysy zawodowe Kandydatów, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Po dokonaniu oceny odpowiedniości Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłoszonych przez akcjonariusza, stosowna rekomendacja Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. oraz stosowne oświadczenia kandydatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.ing.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty