Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
23.05.2024, 17:36

RFK QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-23    
 
 
  RAFAKO SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  RAFAKO Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  47-400 Racibórz  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Łąkowa 33  
  (ulica) (numer)  
  032 415 48 62 032 415 34 27  
  (telefon)  (fax)  
  info@rafako.com.pl www.rafako.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  6390001788 270217865  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody netto ze sprzedaży34 94563 8638 06313 559 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(58 939)(253 928)(13 600)(53 913) 
 Zysk (strata) brutto(76 597)(261 223)(17 674)(55 462) 
 Zysk (strata) netto(76 612)(261 478)(17 678)(55 516) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(27 490)(36 582)(6 343)(7 767) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(774)(790)(179)(168) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 542(15)356(3) 
 Przepływy pieniężne netto, razem(26 722)(37 387)(6 166)(7 938) 
 Średnia ważona liczba akcji161 439 818160 880 445161 439 818160 880 445 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,47)(1,63)(0,11)(0,35) 
  31 marca 202431 grudnia 202331 marca 202431 grudnia 2023 
 Aktywa razem361 880423 98484 14198 580 
 Zobowiązania długoterminowe322 617331 65875 01277 114 
 Zobowiązania krótkoterminowe574 003551 507133 461128 231 
 Kapitał własny(534 740)(459 181)(124 332)(106 764) 
 Kapitał zakładowy1 6141 609375374 
 Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)(3,31)(2,85)(0,77)(0,66) 
 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE3 miesiące 20243 miesiące 20233 miesiące 20243 miesiące 2023 
 Przychody netto ze sprzedaży51 780105 23211 94822 342 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(60 663)(228 768)(13 998)(48 571) 
 Zysk (strata) brutto(77 034)(235 846)(17 775)(50 074) 
 Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej(76 887)(236 219)(17 741)(50 153) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(27 185)(24 990)(6 273)(5 306) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3041 62870346 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(489)152(113)32 
 Przepływy pieniężne netto, razem(27 370)(23 210)(6 315)(4 928) 
 Średnia ważona liczba akcji161 439 818160 880 445161 439 818160 880 445 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,48)(1,47)(0,11)(0,31) 
  31 marca 202431 grudnia 202331 marca 202431 grudnia 2023 
 Aktywa razem389 516441 52390 566101 546 
 Zobowiązania długoterminowe324 829333 81475 52676 774 
 Zobowiązania krótkoterminowe617 271584 250143 521134 372 
 Kapitał własny jednostki dominującej(552 116)(476 162)(128 372)(109 513) 
 Kapitał zakładowy1 6141 609375370 
 Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)(3,42)(2,96)(0,80)(0,68) 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> </p> <table> <tr width="96" height="16" style="height: 12.0pt"> <td colspan="3" height="16" class="xl73" width="559" style="border-right-color: black; border-right-style: solid; border-right-width: .5pt; height: 12.0pt; width: 420pt"> &#346;REDNIE KURSY WYMIANY EURO OG&#321;ASZANE PRZEZ NBP </td> </tr> <tr height="48" style="height: 36.0pt"> <td height="48" class="xl70" width="366" style="height: 36.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; width: 275pt"> Okres sprawozdawczy </td> <td class="xl70" width="97" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 73pt"> &#346;redni arytmetyczny kurs w okresie </td> <td class="xl70" width="96" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 72pt"> Kurs na ostatni dzie&#324; okresu </td> </tr> <tr height="16" style="height: 12.0pt"> <td height="16" class="xl70" width="366" style="height: 12.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; width: 275pt"> 2024q1 </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,3338 </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,3009 </td> </tr> <tr height="16" style="height: 12.0pt"> <td height="16" class="xl71" style="height: 12.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium"> 2023 </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,5437 </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,3480 </td> </tr> <tr height="16" style="height: 12.0pt"> <td height="16" class="xl71" style="height: 12.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium"> 2023q1 </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,7100 </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,6755 </td> </tr> </table> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 RAFAKO_2024q1_skonsolidowane_signed.pdfSkrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe QSr 1/2024 
 RAFAKO_2024q1_jednostkowe_signed.pdfSkrócone sprawozdanie finansowe QSr 1/2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-23Robert KuraszkiewiczPrezes Zarządu  
 2024-05-23Andrzej MarciniakCzłonek Zarządu  
 2024-05-23Jolanta MarkowiczGłówna Księgowa  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty