Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Wyniki PZU: Ubezpieczyciel słabiej radził sobie z inwestycjami

0
Podziel się:

W listopadzie będzie split akcji 1:10.

Wyniki PZU: Ubezpieczyciel słabiej radził sobie z inwestycjami
(Wlodzimierz Wasyluk/REPORTER)

Powszechny Zakład Ubezpieczeń odnotował 510,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w trzecim kwartale wobec 843,5 mln zł rok wcześniej. Słabszy wynik spółka wykazała mimo lepszych rezultatów działalności ubezpieczeniowej.

Składka brutto zebrana przez towarzystwo wzrosła w trzecim kwartale o 9,2 proc., do 4,33 mld zł. W tym czasie odszkodowania zwiększyły się jednak o 14,8 proc.. Tylko dzięki temu, że dużą część odszkodowań wzięli na siebie reasekuratorzy, zysk na różnicy w składkach i odszkodowaniach, wzrósł o ponad 180 mln zł.

Dużo gorzej jednak niż rok wcześniej PZU radził sobie z inwestycjami.

Przychody z inwestycji niezrealizowanych netto dały 409 mln zł zysku, czyli 98 mln zł mniej niż w trzecim kwartale 2014 r. Gorsze niż przed rokiem były zarówno dochody z odsetek (o 40,7 mln zł), jak i z dywidend (o 26,9 mln zł), wzrosły też koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych (o 11,1 mln zł).

Przychody z inwestycji zrealizowanych dały 54,4 mln zł zysku, czyli aż 82,5 mln zł mniej niż rok wcześniej. Szczególnie bolesna była strata na instrumentach pochodnych. 95,8 mln zł strat z tego tytułu, przebiło zysk w poprzednim roku (91,0 mln zł). Zyski uratowała tu sprzedaż PZU Lietuva, na której PZU zarobił 167 mln zł.

Wybrane dane finansowe grupy PZU
mln zł 3 kw. 2015 3 kw. 2014 zmiana (%) 1-3 kw. 2015 1-3 kw. 2014 zmiana (%)
Źródło: Money.pl za raportem finansowym spółki
Składka brutto 4334,8 3970,9 9,2 13461,3 12408,8 8,5
Odszkodowania brutto 3459,4 3013,3 14,8 9544,2 8491,7 12,4
Przychody netto z inwestycji 409,3 507,2 -19,3 1214,9 1313,4 -7,5
Wynik z realizacji inwestycji 54,4 136,9 -60,2 237,4 162,1 46,5
Zysk operacyjny 704,6 1113,9 -36,7 2341,6 3349,6 -30,1
Zysk netto 510,9 843,5 -39,4 1832,4 2563,8 -28,5
Przepływy operacyjne -40,6 495,0 -108,2 952,0 1232,7 -22,8
Przepływy inwestycyjne -719,9 -3465,4 79,2 1366,3 -3241,1 142,2
Przepływy finansowe 572,1 3043,0 -81,2 -2235,2 1954,8 -214,3

W przeciwieństwie do poprzednich kwartałów od lipca do września pieniądze ze spółki wypływały a nie wpływały. Łącznie ubyło 188 mln zł, z czego najwięcej przepływów kierowane było na działalność inwestycyjną (ubyło 720 mln zł netto).

Takie wyniki wpłynęły na spadki akcji ubezpieczyciela. Po czterech godzinach sesji we wtorek spadały o 1,4 proc. i miały wiodący wpływ na spadek indeksu WIG20.

Notowania dzienne akcji PZU

Wyniki za dziewięć miesięcy

W ciągu pierwszych trzech kwartałów spółka miała 1,83 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,56 mld zł zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto w wysokości 13,46 mld zł w porównaniu z 12,41 mld zł rok wcześniej.

PZU podało, że wzrost sprzedaży dotyczył przede wszystkim operacji za granicą (+620,02 mln zł), głównie dzięki składce zebranej przez spółki zakupione w 2014 roku. Rosła także składka regularna w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (+111,87 mln zł). Głównie na skutek rozwoju ubezpieczeń grupowych ochronnych oraz pozyskania składki w ubezpieczeniach zdrowotnych, zawieranych w formie grupowej (nowi klienci w ubezpieczeniach ambulatoryjnych oraz sprzedaż wariantów produktu lekowego).

Składka wzrosła także w ubezpieczeń komunikacyjnych, w segmencie klienta masowego (+307,75 mln zł), głównie dzięki Link4, jak również ubezpieczeniom komunikacyjnym AC, w segmencie klienta korporacyjnego, w związku ze znacznym wzrostem liczby ubezpieczeń przy spadku średniej składki.

"Jednocześnie odnotowano spadki składki przypisanej brutto w: ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej oraz od ognia i innych szkód majątkowych w segmencie klienta korporacyjnego, w efekcie finalizacji kilku dużych przetargów i zawarcia umów na ubezpieczenie 2015 roku w grudniu 2014 roku; indywidualnych produktach inwestycyjnych w kanale bancassurance" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Dochody z działalności lokacyjnej spadły do 1,39 mld zł wobec 2,18 mld zł rok wcześniej głównie na skutek niższej wyceny aktywów finansowych odsetkowych oraz gorszej koniunktury na rynkach kapitałowych.

"Ponadto, w wynikach na działalności inwestycyjnej w III kwartale 2015 roku ujęto jednorazowy zysk ze sprzedaży spółki PZU Litwa w wysokości 166 971 tys. zł (wpływ na wynik netto 134 515 tys. zł). Transakcja ta została przeprowadzona w związku z rozszerzeniem działalności w krajach bałtyckich poprzez nabycie liderów na rynkach litewskim i łotewskim, celem realizacji warunków dotyczących zgody litewskiego organu antymonopolowego na nabycie spółki Lietuvos Draudimas" - czytamy dalej.

PZU podało, że wzrost odszkodowań i świadczeń netto o 7,9 proc. rok do roku do 9,08 mld zł na koniec września wynikał w szczególności ze wzrostu portfela ubezpieczeń grupowych ochronnych, w tym zdrowotnych przy wyższej szkodowości oraz w ubezpieczeniach komunikacyjnych, jako efekt wzrostu średniej szkody oraz zwiększenia liczby szkód zgłoszonych.

Koszty akwizycji składek w okresie trzech kwartałów 2015 roku wzrosły o 10,6 proc. rok do roku do 1,74 mld zł w efekcie wyższego poziomu pośrednich kosztów akwizycji w segmencie klienta masowego oraz konsolidacji nabytych w 2014 roku spółek ubezpieczeniowych.

Wzrost kosztów administracyjnych o 12,9 proc. rok do roku do 1,19 mld zł na koniec września w głównej mierze wynikał z wyższych kosztów związanych z wdrożeniem strategii 3.0 oraz włączenia do wyników grupy PZU kosztów administracyjnych ponoszonych przez nowo nabyte spółki ubezpieczeniowe.

Zysk z działalności operacyjnej w trzech kwartałach osiągnął wartość 2,34 mld zł i był niższy o 30,1 proc. r/r. Zmiana ta była spowodowana w szczególności przez niższy wynik netto z działalności inwestycyjnej, pogorszenie rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych, spadek rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych oraz niższy wynik w segmencie ubezpieczeń emerytalnych, związany z reformą OFE.

Zysk netto od stycznia do września spadł o 28,5 proc. rok do roku do 1,83 mld zł. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych (efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P oraz wynik na sprzedaży PZU Litwa) wynik netto spadł o 34,6 proc. względem ubiegłego roku.

PZU podało, że na porównywalność wyników r/r wpłynęło rozszerzenie działalności w Polsce i krajach bałtyckich w 2014 roku. W ubiegłym roku przejęte spółki kontrybuowały do wyniku grupy PZU od momentu nabycia (pierwsza z przejętych spółek AAS Balta począwszy od 30 czerwca 2014 roku) podczas gdy w wynikach bieżącego roku ujmowane są przez cały okres, przyczyniając się do wyższych względem 2014 roku poziomów poszczególnych pozycji wyniku oraz aktywów i pasywów.

Będzie split akcji

Split akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w stosunku 1:10 według deklaracji spółki nastąpi w listopadzie.

"3 listopada Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował odpowiednią zmianę w statucie PZU" - podała spółka w raporcie kwartalnym.

W czerwca akcjonariusze PZU podjęli uchwałę w sprawie podziału (splitu) wszystkich akcji PZU poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji PZU z 1 zł do 0,1 zł oraz zwiększenie liczby akcji PZU składających się na kapitał zakładowy z 86 352 300 do 863 523 000. Podział akcji nastąpi poprzez wymianę wszystkich akcji w stosunku 1:10.

Podział akcji nie wpływa na wysokość kapitału zakładowego PZU.

PZU nie zamierza jeszcze wychodzić z Ukrainy

W ramach grupy, oprócz działalności PZU w Polsce, największą wartość stanowią Lietuvos Draudimas (357 mln zł) i Link4 (221 mln zł). Wzrosła o 15 mln zł wartość posiadanych przez PZU spółek medycznych, głównie notowanej na giełdzie EMC Instytut Medyczny.

Zarząd PZU zakłada, że dalsza działalność PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance będzie kontynuowana zgodnie z przyjętymi założeniami. Jednak niestabilność gospodarcza w tym kraju może w przyszłości wpłynąć negatywnie na sytuację finansową i wyniki finansowe tych spółek.

"Biorąc pod uwagę zagrożenia płynące z otoczenia zewnętrznego spółek, zarząd PZU we współpracy z zarządami PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance prowadzi stały monitoring sytuacji na Ukrainie. Zostały przygotowane scenariusze reagowania na zmiany rynkowe i mechanizmy kontrolne. PZU nie zamierza wycofywać się z rynku ukraińskiego. Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego zarząd PZU zakłada, że dalsza działalność PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance będzie kontynuowana zgodnie z przyjętymi założeniami" - czytamy w raporcie kwartalnym.

PZU podkreśla, że w trwająca od 2014 roku niestabilna sytuacja polityczna i ekonomiczna na Ukrainie wpływa negatywnie na ukraiński sektor ubezpieczeń poprzez wysoką inflację oraz silną dynamikę deprecjacji waluty lokalnej (hrywna ukraińska) względem dolara i euro; nastąpiło też załamanie popytu wewnętrznego; pojawiły się kłopoty w sektorze bankowym (od początku 2014 roku w ponad 50 bankach wprowadzano administrację tymczasową, w tym w czwartym co do wielkości banku na Ukrainie - Delta Banku, 40 z nich zostało już zlikwidowanych).

Aktywa należące do PZU Ukraine (papiery wartościowe i depozyty) są zdeponowane w bankach z udziałem akcjonariusza zachodniego lub polskiego oraz w dwóch największych bankach państwowych o ratingach spełniających warunki przewidziane w wewnętrznych regulacjach grupy PZU, podano także w materiale.

W ocenie PZU, wpływy zewnętrzne zakłócają funkcjonowanie sektora finansowego i utrudniają planowanie działalności w dłuższej perspektywie czasu.

"PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance dzięki dywersyfikacji portfela i kanałów sprzedaży są bardziej elastyczne na zmiany rynku i realizują założenia planów finansowych przyjętych na 2015 rok. Tym niemniej, istniejąca na Ukrainie niestabilność gospodarcza może w przyszłości wpłynąć negatywnie na sytuację finansową i wyniki finansowe PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance w sposób, który w chwili obecnej nie może być wiarygodnie przewidziany" - czytamy w raporcie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.

Zobacz również: Kłopoty z reklamacją? Będzie nowe prawo

ubezpieczenia
spółka dnia
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)