Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q12023Q42023Q32023Q2
AKTYWA9 943 3159 928 5059 196 3008 405 241
Instrumenty pochodne22 39410 9312 266
Długoterminowe instrumenty pochodne95 42398 42857 627121 785
Rzeczowe aktywa trwałe84 76491 77794 18380 306
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne65 11567 20666 01068 334
Wartość firmy7 9948 08417 15116 474
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego44 70245 95846 29135 926
Aktywa z tytułu bieżącego podatku53 04960 66344 42056 782
Aktywa finansowe2 736 1688 673 7652 140 3277 389 967
Długoterminowe aktywa finansowe6 468 7866 049 901
Zapasy14 70515 03816 86415 799
Należności handlowe20 40924 44022 85215 723
Rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty284 842388 461193 522164 053
Pozostałe aktywa16 76315 85217 74017 579
Pożyczki i pozostałe należności28 201438 833418 481420 247
Aktywa trwałe6 766 784311 4536 331 163322 825
Aktywa obrotowe3 176 5319 617 0522 865 1378 082 416
Amortyzacja (noty)15 97315 35814 53914 256
Pozostałe całkowite dochody, netto44 784-165 05238 654-64 859
Różnice kursowe-163 22990 516-121 018
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych44 7846 234-63 78671 323
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu-824
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-7 23311 924-15 164
Przepływy operacyjne231 580-296 814-413 185-45 825
Wynik finansowy338 334255 655228 791293 641
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)15 97315 35814 53914 256
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej571 32694 02973 03661 761
Wynik na działalności inwestycyjnej-11120-567-149
Podatek dochodowy zapłacony-495 065-59 058-4 2432 914
Płatności rozliczane w akcjach4 4123 7628 9014 670
Zmiana stanu rezerw-6 10919 227-2 3252 004
Zmiana stanu zapasów3331 826-1 065-658
Zmiana stanu należności-4 916-13 448-8 118-554
Zmiana stanu zobowiązań-61 28858 164-16 626-8 938
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-132 308-680 452-705 508-414 772
Pozostałe przepływy operacyjne899
Wynik na zmianie wartości aktywów8 003
Przepływy inwestycyjne-711-7 842-7 444-20 364
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1799617141
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-5 900-8 530-8 238-20 832
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej5 172589177327
Przepływy finansowe-334 488499 595450 098805
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne173 724583 31975 000732 320
Wykup papierów dłużnych-77 500-65 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki223 180698 7471 034 882310 475
Spłacone kredyty i pożyczki-552 143-607 568-322 391-947 600
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-289 782-152
Płatności z tytułu leasingu-9 358-10 260-14 494-5 500
Odsetki z działalności finansowej-92 391-99 643-33 117-88 738
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-103 619194 93929 469-65 384
Środki pieniężne na początek okresu388 461193 522164 053229 437
Środki pieniężne na koniec okresu284 842388 461193 522164 053
Całkowite dochody ogółem360 93990 388267 579228 956
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-220 184-239 167-202 917-198 170
PASYWA9 943 3159 928 5059 196 3008 405 241
Kapitał podstawowy19 31919 31919 31919 319
Kapitał zapasowy358 506358 506358 506358 506
Wyceny i różnice kursowe-18 790-41 497123 56584 936
Pozostałe kapitały176 259171 847168 085159 184
Zyski zatrzymane / niepokryte straty3 621 5523 311 7723 056 1172 827 326
Udziały niekontrolujące-685-583-378-537
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych12 04832 6147 694
Rezerwy52 12419 30533 18834 974
Długoterminowe rezerwy11 97415 945909909
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego190 299202 307245 145258 971
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku7 76014 60811 7238 761
Pozostałe zobowiązania65 39841 48839 15152 800
Świadczenia pracownicze69 16675 57057 49658 035
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)240 038285 551214 429568 456
Długoterminowe kredyty i pożyczki2 039 8522 324 6072 309 7281 535 806
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)11 71412 88313 12313 350
Zobowiązania handlowe85 834163 25491 41792 298
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Zobowiązania z tytułu obligacji167 48477 938134 739108 311
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji2 771 3882 773 2642 236 6332 159 093
Zobowiązania z tytułu leasingu22 55429 59435 51637 136
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu39 52140 21340 19527 607
Przychody ze sprzedaży506 809477 041460 565429 899
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego4 156 8463 819 9473 725 5923 449 271
Zobowiązania długoterminowe5 065 0825 388 9504 840 3043 982 386
Zobowiązania krótkoterminowe722 072720 191630 782974 121
Zysk/strata ze sprzedaży286 625237 874257 648231 729
EBITDA433 976314 091335 252392 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe407 522363 489349 168676 767
Długoterminowe zobowiązania finansowe4 811 2405 097 8714 546 3613 694 899
Zobowiązania finansowe5 218 7625 461 3604 895 5294 371 666
Zysk/strata brutto325 484204 704247 677316 583
Przychody finansowe5 172589177327
Koszty finansowe-95 445-93 524-78 295-65 874
Różnice kursowe-2 246-1 0945 0823 786
Zysk/strata netto338 194255 440228 925293 815
Podatek dochodowy12 71050 736-18 752-22 768
Zysk/strata z działalności operacyjnej418 003298 733320 713378 344
Pozostałe przychody operacyjne2 9713 9003 5881 606
Pozostałe koszty operacyjne-112 476-135 496-104 725-115 512
Wynik na aktywach niefinansowych240 883192 455164 202260 521
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej361 04190 593267 420228 793
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-102-205159163
Amortyzacja (koszt)-15 973-15 358-14 539-14 256
Usługi obce-71 247-73 539-60 316-57 097
Wynagrodzenia-132 964-150 270-128 062-126 817
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Naliczone odsetki-110 589-93 524-91 581-79 023
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej338 334255 655228 791293 641
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-140-215134174
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA9 928 5057 681 0825 909 4004 643 031
Długoterminowe instrumenty pochodne98 42846 09113 803
Rzeczowe aktywa trwałe91 77771 42280 24991 865
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne67 20670 83343 47450 729
Wartość firmy8 08417 02623 84023 916
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego45 95844 92137 56031 180
Aktywa z tytułu bieżącego podatku60 66324 60615 93310 803
Aktywa finansowe8 673 7656 768 0875 100 1763 984 080
Zapasy15 03816 36920 29532 069
Należności handlowe24 44013 03322 87316 804
Rozliczenia międzyokresowe17 96115 56812 860
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty388 461202 160199 164145 552
Pozostałe aktywa15 8522 580983975
Pożyczki i pozostałe należności438 833385 993335 482242 198
Aktywa trwałe311 453250 293198 926197 690
Aktywa obrotowe9 617 0527 430 7895 710 4744 445 341
Amortyzacja (noty)58 29751 18848 35546 543
Pozostałe całkowite dochody, netto-178 70543 63827 03596 718
Różnice kursowe-196 29724 741-5 633111 579
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych28 88918 03632 668-14 861
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu-8244 155
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-10 473-3 294
Przepływy operacyjne-785 251-567 772-288 797743 516
Wynik finansowy1 012 488804 982694 75881 356
Udział w wyniku jednostek powiązanych-15 103
Amortyzacja (przepływy operacyjne)58 29751 18848 35546 543
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej289 684179 13185 660127 824
Wynik na działalności inwestycyjnej-1 184-1 617-455-597
Podatek dochodowy zapłacony-37 64221 72539 293101 099
Płatności rozliczane w akcjach21 95127 69418 576-1 156
Zmiana stanu rezerw14 7504 349-4 26332 463
Zmiana stanu zapasów1 3313 92611 7742 623
Zmiana stanu należności-29 2213 763-12 7914 790
Zmiana stanu zobowiązań13 492-57 822-40 7217 722
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-2 122 097-1 612 353-1 128 983315 798
Pozostałe przepływy operacyjne
Wynik na zmianie wartości aktywów8 0037 26225 051
Przepływy inwestycyjne-23 328-32 271-13 612-10 905
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1 0291 2742 4115 980
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-42 623-34 256-16 068-16 974
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych16 777
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej1 4897114589
Przepływy finansowe994 880603 039356 021-737 333
Emisja akcji własnych25 54822 8363 238
Nabycie akcji własnych-94 850
Wyemitowane papiery dłużne1 560 639545 000535 00024 550
Wykup papierów dłużnych-65 000-467 926-540 000-88 360
Zaciągnięte kredyty i pożyczki2 578 6222 381 1021 894 837824 927
Spłacone kredyty i pożyczki-2 455 207-1 378 216-1 228 490-1 280 865
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-289 934-248 828-206 583-667
Płatności z tytułu leasingu-37 729-33 795-25 718-26 552
Odsetki z działalności finansowej-296 511-219 846-95 861-98 754
Przepływy pieniężne netto186 3012 99653 612-4 722
Środki pieniężne na początek okresu202 160199 164145 552150 274
Środki pieniężne na koniec okresu388 461202 160199 164145 552
Całkowite dochody ogółem834 050848 656721 938177 716
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-832 878-731 733-594 894-523 333
PASYWA9 928 5057 681 0825 909 4004 643 031
Kapitał podstawowy19 31919 31919 01319 011
Kapitał zapasowy358 506358 506333 264310 430
Wyceny i różnice kursowe-41 497133 07593 59366 577
Pozostałe kapitały171 847154 051122 202103 626
Zyski zatrzymane / niepokryte straty3 311 7722 589 0662 032 7451 544 127
Udziały niekontrolujące-583-720-590-311
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych11 236
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych32 6149 82418 386
Rezerwy19 30523 03727 26139 857
Długoterminowe rezerwy15 94514 12416 43313 463
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego202 307201 420167 077134 339
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku14 60823 51926 33111 176
Pozostałe zobowiązania41 48829 23115 61718 558
Świadczenia pracownicze75 57058 90948 02642 663
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)285 551339 40186 55176 751
Długoterminowe kredyty i pożyczki2 324 6072 155 4551 409 351752 587
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)12 88312 22516 82015 096
Zobowiązania handlowe163 254109 702122 58772 620
Zobowiązania z tytułu obligacji77 93873 781471 727544 314
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji2 773 2641 308 234833 032769 933
Zobowiązania z tytułu leasingu29 59428 46027 11315 213
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu40 21340 46341 24763 379
Przychody ze sprzedaży1 787 4811 474 5671 192 6641 156 664
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego3 819 9473 254 0172 600 8172 043 771
Zobowiązania długoterminowe5 388 9503 729 5202 467 1401 752 087
Zobowiązania krótkoterminowe720 191698 265842 033847 484
Zysk/strata ze sprzedaży954 603742 834597 770633 331
EBITDA1 385 4551 094 029907 971378 808
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe363 489413 182558 278621 065
Długoterminowe zobowiązania finansowe5 097 8713 463 6892 242 3831 522 520
Zobowiązania finansowe5 461 3603 876 8712 800 6612 143 585
Zysk/strata brutto1 037 474863 710773 956204 441
Przychody finansowe1 4897113 65689
Koszty finansowe-299 915-186 450-97 139-119 078
Różnice kursowe8 7426 6087 823-8 835
Zysk/strata netto1 012 755805 018694 90380 998
Podatek dochodowy-24 719-58 692-79 053-123 443
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 327 1581 042 841859 616332 265
Pozostałe przychody operacyjne27 73518 60113 86323 325
Pozostałe koszty operacyjne-452 209-384 346-325 836-331 131
Wynik na aktywach niefinansowych797 029665 752573 8196 740
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej833 761848 619721 774178 074
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących28937164-358
Amortyzacja (koszt)-58 297-51 188-48 355-46 543
Usługi obce-245 290-205 059-150 051-134 928
Wynagrodzenia-529 291-475 486-396 488-341 862
Naliczone odsetki-299 915-186 450-97 139-119 078
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej1 012 488804 982694 75881 356
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących26736145-358
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport