Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoCzy zakład ubezpieczeń ponosi jakieś sankcje za niedotrzymanie terminu likwidacji szkody?

Czy zakład ubezpieczeń ponosi jakieś sankcje za niedotrzymanie terminu likwidacji szkody?


W razie wystąpienia nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu likwidacyjnym (przekroczeniu ustawowych terminów) poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odsetki ustawowe. Zgodnie bowiem z art. 481 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Od dnia 15 grudnia 2008 r. odsetki wynoszą 13% w skali roku. Roszczenie takie najlepiej zgłosić zakładowi ubezpieczeń na piśmie, wskazując iż termin wypłaty odszkodowania minął.

Niezależnie od powyższego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 k.c.). Jeżeli więc zwłoka zakładu ubezpieczeń spowodowała szkodę w majątku roszczącego, może on domagać się jej naprawienia, przy czym ciężar jej udowodnienia będzie spoczywał właśnie na nim.

Zgodnie z art. 14 ust. 3a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.), w przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w przewidzianych terminach lub niedopełnienia obowiązku powiadomienia poszkodowanego na piśmie o przyczynach zwłoki i przypuszczalnym terminie wypłaty odszkodowania, poszkodowany ma możliwość powiadomienia o tych nieprawidłowościach Komisji Nadzoru Finansowego, która  zastosuje wówczas przewidziane prawem  środki nadzorcze.

Ponadto, w przypadkach nie wypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w odpowiednim terminie lub niedopełnienia obowiązku udostępniania informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokość odszkodowania, można skierować skargę do Komisji Nadzoru Finansowego, która posiada uprawnienia w zakresie ukarania zakładu ubezpieczeń grzywną.

Odpowiedź na pytanie przygotował Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU.

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics