Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoW jakim terminie zakład ubezpieczeń musi odpowiedzieć na złożone do niego odwołanie/skargę?

W jakim terminie zakład ubezpieczeń musi odpowiedzieć na złożone do niego odwołanie/skargę?


Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.), która reguluje kwestie związane z umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie zawiera przepisów dotyczących odwołań i skarg związanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Jedynie w art. 18 ust. 1 stwierdza się, że zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową ubezpieczenia obowiązkowego są składane przez strony tej umowy, powinny być sporządzane na piśmie i doręczane za potwierdzeniem odbioru lub przesyłane listem poleconym. Podobnie ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 ze zm.) nie reguluje wspomnianej kwestii.

Niezależnie od powyższych wyjaśnień należy podkreślić, iż Polska Izba Ubezpieczeń, a więc organizacja samorządu zrzeszająca wszystkie zakłady ubezpieczeń, przyjęła w 2009 r. Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych, które w pkt 9 brzmią następująco: ,,Zakłady ubezpieczeń skargi na swoją działalność rozpoznają bez zbędnej zwłoki, rzetelnie i w dobrej wierze, odpowiadając na stawiane im zarzuty. Zakłady ubezpieczeń zmierzają do tego, by termin udzielenia odpowiedzi na skargę nie był dłuższy niż jeden miesiąc".

Warto także wskazać, iż na zakładzie ubezpieczeń, jako stronie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy ubezpieczenia, ciąży obowiązek należytego wykonania zobowiązania. Zgodnie z art. 354 § 1 kodeksu cywilnego, dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Stosownie zaś do art. 355 kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność), a należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Powyższe powoduje niedopuszczalność braku reakcji zakładu ubezpieczeń czy też jego nieuzasadnionej zwłoki w odpowiadaniu na pisma kierowane przez ubezpieczającego w związku z wykonywaniem zawartej umowy.

Odpowiedź na pytanie przygotował Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU.

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics