Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Do końca maja trzeba zasilić ZFŚS

0
Podziel się:

Podstawowy odpis na jednego pracownika wynosi w tym roku 804,60 zł.

Do końca maja trzeba zasilić ZFŚS

Do końca tego miesiąca firmy tworzące zakładowy fundusz świadczeń socjalnych powinny odprowadzić na rachunek funduszu 75 proc. tegorocznych odpisów.

Przypomnijmy, iż do utworzenia funduszu zobligowani są pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku *co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. *
Układy zbiorowe pracy czy regulaminy wynagradzania mogą jednak dowolnie kształtować wysokość odpisu na fundusz, mogą również postanawiać, że u pracodawców zobowiązanych do utworzenia funduszu bądź tych, którzy mimo braku obowiązku taki fundusz posiadali - fundusz nie będzie tworzony.

Szczegółowe zasady tworzenia i funkcjonowania funduszu uregulowane są w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

Zasady obliczania odpisów

Fundusz to pieniądze na osobnym rachunku bankowym, które gromadzi się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Kwota odpisu przypadającego na jednego zatrudnionego jest wynikiem iloczynu podanej w ustawie procentowej stawki odpisu oraz przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Dla 2007 roku obowiązuje wynagrodzenie podane w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2006 r. i w drugim półroczu 2006 r.
Przeciętne wynagrodzenie bez składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2006 r. wyniosło 2059,92 zł, a w drugim półroczu 2006 r. - 2145,59 zł.

Ponieważ wynagrodzenie z drugiego półrocza jest wyższe od wynagrodzenia za cały 2006 rok - wartość tą przyjmujemy jako podstawę do wyliczenia odpisów na ZFŚS w 2007 roku.

Zgodnie z ustawą wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W przypadku pracowników młodocianych wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika kształtuje się następująco:
- w pierwszym roku nauki 5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
- w drugim roku nauki 6 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
- w trzecim roku nauki 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
Gdy pracownik wykonuje swoje zadania w szczególnie uciążliwych warunkach pracy - przypadający na niego odpis wynosi 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

Sposoby ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych oraz przeciętnej liczby zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 168 z późn. zm).

| Wysokość odpisów w 2007 roku |
| --- |
| Podstawowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą: Na jednego zatrudnionego (37,5%) - 804,60 zł Na jednego zatrudnionego w szczególnie ciężkich warunkach pracy (50%) - 1072,80 zł Na pracownika młodocianego: I rok nauki (5%) - 107,28 zł I rok nauki (6%) - 128,74 zł I rok nauki (7%) - 150,19 zł |

Jak wspomniano powyżej - pracodawca ma prawo do zwiększenia odpisu podstawowego o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia na każdego zatrudnionego, w stosunku do którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. W 2007 roku kwota ta wynosi 134,10 zł. O identyczną kwotę można zwiększyć odpis na każdego emeryta czy rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną.

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z opisanymi zasadami na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)