Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Investor Nowych Technologii
Inwestycje funduszu: Investor Nowych Technologii
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w akcje spółek czerpiących korzyści z inwestycji w infrastrukturę publiczną oraz sektory usług informatycznych i nowych technologii, (do 30%) w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Investor Nowych Technologii +1,01% +1,77% +14,56% -4,75% +13,32% +31,35% +66,21% +60,70%
Prowizje pobierane przez fundusz: Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 2000000,00 PLN 5,00 %
2500,00 9999,99 PLN 4,00 %
10000,00 25000,00 PLN 3,50 %
25000,00 100000,00 PLN 2,50 %
100000,00 500000,00 PLN 1,50 %
500000,00 2000000,00 PLN 7,50 %
2000000,00 - PLN 5,00 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 2499,99 PLN -
2500,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 100000,00 PLN -
100000,00 500000,00 PLN -
500000,00 2000000,00 PLN -
2000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.