MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Metlife Konserwatywny
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 40%) aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Aktywa inwestowane są w obligacje o zmiennym oprocentowaniu i dłuższych niż roczne terminach zapadalności, o ile ich okresy odsetkowe są krótsze niż rok. Subfundusz (do 35%) aktywów inwestuje w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. Fundusz inwestuje wyłącznie w lokaty denominowane w PLN.
Minimalna wpłata 1000 PLN
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Metlife Konserwatywny -0,23% 0,00% -0,46% +0,17% +1,81% +2,59% +2,83% +5,44%
Prowizje pobierane przez fundusz: MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.