Trwa ładowanie...
bEijVhaZ

Notowania

IMPEXMET: strona spółki
17.07.2019, 14:01

IPX Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Impexmetal S.A. w drodze przymusowego wykupu

Zarząd Spółki Impexmetal S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 lipca 2019 roku wskazany przez Emitenta, Boryszew S.A. oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. podmiot prowadzący działalność maklerską, działając na podstawie art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) złożył do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez Emitenta akcji Impexmetal S.A. („Impexmetal”) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Impexmetal w drodze przymusowego wykupu.
Zgodnie ze złożoną dokumentacją przedmiotem przymusowego wykupu akcji Impexmetal mają być wszystkie akcje Impexmetal, które nie znajdują się w posiadaniu stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o którego zawarciu Emitent informował Raportem bieżącym nr 16/2019 z dnia 16 maja 2019 roku, tj. Emitenta, Boryszew S.A. oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. („Porozumienie”); tj. łącznie 10.700.617 akcji Impexmetal, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,63% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniających do wykonywania 10.700.617 głosów, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal. O zamiarze przeprowadzenia przez Emitenta wraz ze stronami Porozumienia procedury przymusowego wykupu wszystkich pozostałych akcji Impexmetal posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych poinformowano w Raporcie bieżącym Emitenta nr 16/2019 z dnia 16 maja 2019 roku. Jednocześnie o ogłoszeniu przymusowego wykupu związanego z żądaniem wykupu akcji Impexmetal w ww. zakresie Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bEijVhbH