Trwa ładowanie...
bEgJJytN

Notowania

IPX Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Zarząd Impexmetal S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację, iż w dniu 2 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku, polegającej na zmianie brzmienia §10 ust. 1 Statutu Spółki na następujące:
„Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa, Jednego lub więcej Wiceprezesów Zarządu i pozostałych członków Zarządu.” Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bEgJJyuv