Trwa ładowanie...
bEgXKKkB

Notowania

IPX Rozliczenie przymusowego wykupu akcji spółki Impexmetal S.A.

Zarząd Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku, informuje, że w dniu 9 sierpnia 2019 roku powziął informację o rozliczeniu przymusowego wykupu akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki niebędących stroną porozumienia akcjonariuszy, w skład którego wchodzą, oprócz Spółki, następujące podmioty: Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Porozumienie Akcjonariuszy”) („Przymusowy Wykup”).
Przedmiotem Przymusowego Wykupu były wszystkie akcje Spółki należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy, tj. 10.700.617 (dziesięć milionów siedemset tysięcy sześćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,40 PLN (czterdzieści groszy) każda akcja, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 10.700.617 (dziesięć milionów siedemset tysięcy sześćset siedemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 5,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal S.A. Akcje objęte żądaniem przymusowego wykupu zostały nabyte przez Spółkę i Boryszew S.A., w tym: 1) Spółka nabyła 10.480.617 akcji zwykłych na okaziciela, 2) Boryszew S.A. nabyła 220.000 akcji zwykłych na okaziciela.

Inne komunikaty

bEgXKKlj