Notowania

TXM: strona spółki
10.10.2019, 7:30

TXM Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 9 października 2019 roku, na podstawie § 12 ust. 1 w zw. z ust. 7 Statutu Spółki (kooptacja), powołała w skład Rady Nadzorczej Pana Mariusza Mokrzyckiego na okres bieżącej kadencji Członków Rady Nadzorczej.
Nowy Członek Rady Nadzorczej posiada udziały w Moraj sp. z o.o. sp. k. oraz D&M sp. z o.o., gdzie jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu. W ocenie Spółki ww. działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Ponadto Pan Mariusz Mokrzycki nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nowo powołany nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Poniżej Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk nowego członka Rady Nadzorczej. Mariusz Mokrzycki - absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania. Od 15 lat nieprzerwanie zajmuje się zarządzaniem firmą Moraj Sp. z o. o Spółka Komandytowa, gdzie odpowiada za import towaru oraz rozwój firmy na rynku krajowym. Początkowo zasiadał na stanowisku Dyrektora Handlowego, a od 2010 jest prezesem Zarządu. Posiada ekspercką wiedzę z zakresu importu z rynków zagranicznych, w szczególności rynku chińskiego, bengalskiego oraz tureckiego popartą wieloletnim doświadczeniem bezpośredniej współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Skład Rady Nadzorczej TXM S.A. w restrukturyzacji po zmianie przedstawia się następująco: Dariusz Górka – Przewodniczący Rady Nadzorczej; Bogusz Kruszyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; Jan Czekaj - Członek Rady Nadzorczej; Zenon Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej; Monika Kaczorowska - Członek Rady Nadzorczej; Mariusz Mokrzycki – Członek Rady Nadzorczej; Radosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty