Trwa ładowanie...
bDAkhaEl

Notowania

I2DEV: strona spółki
14.09.2020, 12:50

I2D Przedterminowy wykup obligacji serii G

Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie wypłaty w dniu 14 września 2020 roku środków pieniężnych obligatariuszom z tytułu wykupu pozostałych 7.260 sztuk obligacji serii G Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 7.260.000,00 zł. Wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji będących załącznikiem do Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 24 sierpnia 2018 roku. W dniu wykupu nastąpiła również wypłata odsetek za ostatni okres odsetkowy. Odsetki przypadające na 1 sztukę obligacji wyniosły 11,52 zł.
Tym samym Obligacje serii G zostały przez Emitenta wykupione w całości, co powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.

Inne komunikaty

bDAkhaET