Trwa ładowanie...
bEiQXkIB

Notowania

TIM: strona spółki
16.04.2021, 17:41

TIM Rekomendacja Zarządu TIM S.A. co do podziału zysku za 2020 rok.

Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 r. sporządził wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. o podział zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym TIM S.A. sporządzonym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zgodnie z którym Zarząd TIM S.A. wnosi o przeznaczenie:
– kwoty w wysokości 27 749 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) na dywidendę, z zastrzeżeniem, iż kwota w wysokości 5 549 800 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok, – pozostałej części wypracowanego zysku netto na fundusz dywidendowy. Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2020 roku wypłacona została zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020 w wysokości 26 639 040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, czyli 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 5 549 800 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 r, natomiast kwota w wysokości 21 089 240 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych) pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym. Informację o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy Zarząd TIM S.A. podał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 35/2020 z dnia 20.11.2020 roku. Z uwagi na powyższe Zarząd TIM S.A. zwrócił się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały ustalającej dywidendę za rok 2020 r w wysokości 48.838.240 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych) brutto, co daje kwotę w wysokości 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję, z czego kwota w wysokości 26.639.040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, to jest: 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, natomiast kwotę w wysokości 22.199.200 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) brutto, to jest 1,00 zł (słownie: jeden złoty) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję Zarząd TIM S.A. rekomenduje do wypłaty z uwzględnieniem poniższych terminów: - dzień dywidendy – 30.06.2021 roku, - dzień wypłaty dywidendy – 13.07.2021 roku. Wniosek Zarządu TIM S.A. o podział zysku wypracowanego w 2020 r jest zgodny z rekomendacją Zarządu TIM S.A. dotyczącą wypłaty dywidendy za 2020 rok podaną do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/2021 z dnia 22 marca 2021 roku. Jednocześnie Zarząd TIM S.A. informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 16 kwietnia 2021 roku pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd TIM S.A. wniosek, o którym mowa powyżej. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty

bEiQXkJj