Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ALTUS: strona spółki
18.10.2022, 12:33

ALI Doręczenie decyzji KNF w sprawie wniosku Altus S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. oraz nr 9/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. Zarząd ALTUS S.A (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 18 października 2022 roku doręczono Pełnomocnikowi Spółki decyzję Komisji Nadzoru Finansowego wydaną w wyniku rozpoznania wniosku Spółki z dnia 19 lutego 2020 roku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r. o sygn. DFF-FIZ.456.4.2018.WZ. (tj. decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego doręczonej Spółce w dniu 5 lutego 2020 r. w zakresie nałożenia na Spółkę administracyjnych kar pieniężnych w łącznej wysokości 7 000 000 zł i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi).
Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Komisja Nadzoru Finansowego uchyliła decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r, sygn. DFF- FIZ.456.4.2018.WZ w części dotyczącej: 1) nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięciu milionów złotych) za naruszenie przez Spółkę art. 48 ust. 2a pkt 2 Ustawy oraz art. 45a ust. 4a Ustawy, 2) nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwóch milionów złotych) za naruszenie przez wskazane w decyzji fundusze § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859) oraz postanowień statutów w zakresie wyceny aktywów wskazanych w decyzji funduszy;  3) cofnięcia Spółce zezwolenia udzielonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 grudnia 2008 r., (znak: DFL/4030/139/69/07/08/V/KNF/52-1-1/AG) na: a. wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu wskazanymi w decyzji funduszami, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu unijnymi AFI, w tym wprowadzaniu ich do obrotu - za naruszenia, o których mowa w pkt 1 i 2, b. wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych - w związku z ustaleniem, że naruszenie, o którym mowa w pkt 1, jest rażące; oraz w tym zakresie orzekła o: 1) nałożeniu na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 4 750 000 zł (słownie: czterech milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) za naruszenie przez Spółkę art. 48 ust. 2a pkt 2 Ustawy oraz art. 45a ust. 4a Ustawy, 2) nałożeniu na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 1 900 000 zł (jednego miliona dziewięciuset tysięcy złotych) za naruszenie przez wskazane w decyzji fundusze § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859) oraz postanowień statutów w zakresie wyceny aktywów wskazanych w decyzji funduszy; 3) cofnięciu Spółce zezwolenia udzielonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 grudnia 2008 r., (znak: DFL/4030/139/69/07/08/V/KNF/52-1 -1 /AG) na: a. wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu wskazanymi w decyzji funduszami, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu unijnymi AFI, w tym wprowadzaniu ich do obrotu - za naruszenia, o których mowa w pkt ł i 2, b. wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych - w związku z ustaleniem, że naruszenie, o którym mowa w pkt 1, jest rażące; ponadto orzekła o utrzymaniu w mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r., sygn.DFF-FIZ.456.4.2018.WZ w pozostałym zakresie. Spółka informuje, iż kategorycznie kwestionuje całość stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego zarzutów i prawidłowość decyzji co do meritum jak i procedury jej wydania i wniesie - na decyzję administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 października 2022 r., jak również na poprzedzającą ją decyzję administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 04 lutego 2022 r. - skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Inne komunikaty