Trwa ładowanie...
Notowania
REMAK: strona spółki
9.01.2023, 11:37

RMK Otrzymanie powiadomienia o zmianie stanu posiadania.

Zarząd Spółki Remak-Energomontaż S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przekazaną przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., w oparciu o art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Jednocześnie, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. poinformowało, iż 30.12.2022r nastąpiło połączenie PTE Allianz Polska S.A. z Aviva PTE Aviva Santander S.A. Od tej chwili połączony podmiot działa pod nazwą PTE Allianz Polska S.A i zarządza trzema funduszami: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (zmiana nazwy z Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander). Zgodnie z treścią przekazanego zawiadomienia, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: Allianz OFE), zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (dalej: Allianz DFE), poinformowało, iż w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: Drugi Allianz OFE), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Remak-Energomontaż S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%. Przed połączeniem: Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 0 akcji, stanowiących 0 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 0 głosów z akcji stanowiących 0 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 236 784 akcji, stanowiących 7,89 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 236 784 głosów z akcji stanowiących 7,89 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Po połączeniu: Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE osiągnął 236 784 akcji, stanowiących 7,89 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 236 784 głosów z akcji stanowiących 7,89 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformowało, że: · nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, · nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, · nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy.

Załączniki

Inne komunikaty