Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-05-16    
 
 
  SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  66-200 Świebodzin  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Sobieskiego 8  
  (ulica) (numer)  
  (0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555  
  (telefon)  (fax)  
  info@secowarwick.com.pl www.secowarwick.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  PL9270100756 970011679  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 
 Wybrane skonsolidowane dane finansowe     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów171 165122 29436 41426 316 
 Koszt własny sprzedaży-131 543-95 697-27 985-20 592 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej12 3556 3442 6281 365 
 Zysk (strata) brutto10 5892 2202 253478 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej9 0131 1811 918254 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 15412 3804582 664 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 949-2 419-840-521 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowe-3 4106 560-7261 412 
 Aktywa razem578 270581 662123 681125 021 
 Zobowiązania razem345 691357 59073 93776 860 
 W tym zobowiązania krótkoterminowe301 394312 65664 46267 202 
 Kapitał własny232 579224 07149 74448 161 
 Kapitał podstawowy3 6163 616773777 
 Wybrane jednostkowe dane finansowe     
 XIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów72 65172 11615 45615 518 
 XV. Koszt własny sprzedaży-55 891-58 706-11 891-12 632 
 XVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 3843 8721 145833 
 XVII. Zysk (strata) brutto3 8051 796809386 
 XVIII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 8641 304609281 
 XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 431101 3682 
 XX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 3691 147-504247 
 XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowe-2 7037 394-5751 591 
 XXII. Aktywa razem392 953387 95384 04583 386 
 XXIII.Zobowiązania razem196 169195 32541 95741 983 
 XXIV. W tym zobowiązania krótkoterminowe172 704171 67336 93836 899 
 XXV.Kapitał własny196 784192 62742 08841 403 
 XXVI. Kapitał podstawowy3 6163 616773777 
       
 <html> <head> </head> <body> <p> <font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="3"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Powy&#380;sze </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dane </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowe zosta&#322;y przeliczone na EUR wed&#322;ug nast&#281;puj&#261;cych </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zasad:-</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">poszczeg&#243;lne pozycje &#347;r&#243;drocznego skonsolidowanego oraz </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">jednostkowego </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sprawozdania z sytuacji finansowej- wed&#322;ug &#347;redniego kursu </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">og&#322;oszonego </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przez NBP na ostatni dzie&#324; okresu 31 marca 2023 r. -4,6755 PLN/EUR; </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">31 grudnia 2022 r.- 4,6899 PLN/EUR,- poszczeg&#243;lne pozycje &#347;r&#243;drocznego </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z ca&#322;kowitych </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych- wed&#322;ug </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kursu </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przez </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">NBP na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca okresu 1 kwarta&#322; 2023 r.- </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">4,7005 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">PLN/EUR; 1 kwarta&#322; 2022 r.- 4,6472 PLN/EUR, Wybrane dane finansowe </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ze </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">&#347;r&#243;drocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sytuacji </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowej prezentowane s&#261; na koniec bie&#380;&#261;cego kwarta&#322;u i na </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">koniec </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">poprzedniego roku obrotowego.</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 RK_2023_I.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, informację dodatkowe, dodatkowe noty i objaśnienia- I kwartał 2023 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-05-16Sławomir WoźniakPrezes Zarządu  
 2023-05-16Bartosz KlinowskiCzłonek Zarządu  
 2023-05-16Earl GoodCzłonek Zarządu  
 2023-05-16Piotr WalasekCzłonek Zarządu/ CFO  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty