Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „ZWZ”) podjęło Uchwałę nr 22/2023 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy.
Zgodnie z podjętą uchwałą ZWZ postanowiło część zysku netto za rok 2022 w kwocie 8.496.365,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Dywidenda objętych jest 8.496.365 akcji Spółki. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 zł. Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) na 15 czerwca 2023 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy (dzień W) na 29 czerwca 2023 roku. Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty