Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG Powołanie Prezesa oraz Członków Zarządu SECO/WARWICK S.A. na kolejną kadencję

Zarząd Spółki SECO/WARWICK S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania na nową wspólną kadencję z dniem 7 czerwca 2023 roku następujących osób:
- Pana Sławomira Woźniaka na stanowisko Prezesa Zarządu, - Pana Bartosza Klinowskiego na stanowisko Członka Zarządu, - Pana Piotra Walaska na stanowisko Członka Zarządu, - Pana Earl Good na stanowisko Członka Zarządu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Członkowie Zarządu: - nie prowadzą działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, - nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS, ani do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje dotyczące Członków Zarządu tj. posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty