Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG Rozliczenie Programu Motywacyjnego 2022-2024 za rok obrotowy 2022

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 kwietnia 2023 roku oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 7 czerwca 2023 roku – w sprawie weryfikacji realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2022, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2023, nastąpiło przeniesienie własności łącznie 120.000 sztuk akcji własnych Spółki w związku z ich zarejestrowaniem na rachunkach maklerskich osób objętych Programem Motywacyjnym.
Akcje zostały sprzedane beneficjentom Programu Motywacyjnego za cenę wynoszącą 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) za jedną akcję. Sprzedane akcje własne stanowią 1,17% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 120.000 głosów, które stanowią 1,17% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po ich zbyciu Spółka będzie w posiadaniu 1.682.189 akcji własnych, które będą stanowić 16,33% kapitału zakładowego oraz 16,33% wszystkich głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Inne komunikaty