Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF/ MSR  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/ MSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-08    
 
 
  SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  66-200 Świebodzin  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Sobieskiego 8  
  (ulica) (numer)  
  (0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555  
  (telefon)  (fax)  
  info@secowarwick.com.pl www.secowarwick.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  PL9270100756 970011679  
  (NIP)  (REGON)  
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 Wybrane skonsolidowane dane finansowe     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów350 427272 37075 96558 667 
 Koszt własny sprzedaży-270 854-210 242-58 715-45 285 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej21 29418 7964 6164 049 
 Zysk (strata) brutto18 20516 0263 9463 452 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej14 93213 0483 2372 810 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 0772 8561 968615 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 4292 013-1 177434 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 885-12 447-1 926-2 681 
 Aktywa razem594 634581 662133 617124 024 
 Zobowiązania razem366 903357 59082 44576 247 
 W tym zobowiązania krótkoterminowe307 332312 65669 05966 666 
 Kapitał własny227 731224 07151 17247 777 
 Kapitał podstawowy3 6163 616813771 
 Wybrane jednostkowe dane finansowe     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów140 804144 42530 52331 108 
 Koszt własny sprzedaży-111 418-116 291-24 153-25 048 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej6 6578 3531 4431 799 
 Zysk (strata) brutto10 9347 6482 3701 647 
 Zysk (strata) netto9 0896 5431 9701 409 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 008-28 926652-6 231 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 792-246-605-53 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej8 37023 5841 8145 080 
 Aktywa razem392 015387 95388 08782 721 
 Zobowiązania razem196 463195 32544 14641 648 
 W tym zobowiązania krótkoterminowe174 692171 67339 25436 605 
 Kapitał własny195 552192 62743 94141 073 
 Kapitał podstawowy3 6163 616813771 
       
 <html> <head> </head> <body> <p> <font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Poszczeg&#243;lne </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">pozycje </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">&#347;r&#243;drocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowej przeliczono wed&#322;ug kurs&#243;w og&#322;oszonych przez Narodowy Bank </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Polski dla EUR obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; okresu 30.06.2023 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">EUR=4,4503; 31.12.2022 EUR=4,6899. Poszczeg&#243;lne pozycje &#347;r&#243;drocznego </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przeliczono wed&#322;ug kurs&#243;w stanowi&#261;cych &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs&#243;w og&#322;oszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowi&#261;zuj&#261;cych na </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca w danym okresie sprawozdawczym I p&#243;&#322;rocze </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">2023 EUR=4,6130; I p&#243;&#322;rocze 2022 EUR=4,6427. Wybrane dane finansowe ze s</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">konsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane s&#261; na </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">koniec bie&#380;&#261;cego i na </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">koniec poprzedniego roku obrotowego.</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
    
 PlikOpis 
 Srodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe_1H2023.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy_1H2023.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 
 Oświadczenia Zarządu Grupy SECOWARWICK S.A. H1 2023.pdfOświadczenie Zarządu Grupy 
 Grupa Kapitałowa SECOWARWICK- Wybrane dane finansowe 1 półrocze 2023.pdfWybrane dane finansowe I półrocze 2023 
 SWSA_S60509_Raport_z_przegladu_SSF_30062023_PL.pdfRaport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego 
 SWSA_S60509_Raport_z_przegladu_JSF_30062023_PL.pdfRaport z przeglądu sprawozdania jednostkowego 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-08Sławomir WoźniakPrezes Zarządu  
 2023-09-08Bartosz KlinowskiCzłonek Zarządu  
 2023-09-08Earl GoodCzłonek Zarządu  
 2023-09-08Piotr WalasekCzłonek Zarządu  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty