Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG Umorzenie akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

Zarząd SECO/WARWICK S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 września 2023 roku, odebrał Postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 września 2023 roku, o dokonaniu w dniu 19 września 2023 roku rejestracji zmian w Statucie Spółki, wprowadzonych uchwałami nr 25, 26, 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 czerwca 2023 roku (Akt notarialny – Repertorium A 4767/2023) tj.:
- uchwałą nr 25/2023 w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, - uchwałą nr 26/2023 w sprawie zmiany Statutu Spółki, - uchwałą nr 27/2023 w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. O uchwalonych przez ZWZ zmianach Statutu Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2023 z dnia 07.06.2023 r. Umorzeniu uległy 298.554 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,20 groszy każda („Akcje”), które Spółka nabyła na podstawie i w wykonaniu Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 października 2021 r. Umorzonym akcjom odpowiadają 298.554 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiące 2,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Umorzenie akcji Spółki nastąpiło w ramach umorzenia dobrowolnego. Umorzenie Akcji było umorzeniem akcji własnych, a zatem nastąpiło bez wynagrodzenia. W związku z umorzeniem Akcji wysokość kapitału zakładowego Spółki została obniżona z kwoty 2.059.710,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć 80/100 złotych) do kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), tj. o kwotę 59.710,80 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć 80/100 złotych). Po dokonaniu rejestracji obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzeniu akcji, kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000,00 zł i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,20 groszy każda, w tym na: 1) 7.678.363 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii A, 2) 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii B, 3) 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D, 4) 261.627 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E. Po dokonaniu zmian ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 10.000.000. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje wykaz zarejestrowanych zmian Statutu a także Tekst Jednolity Statutu. Podstawa prawna szczegółowa: §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Załączniki: Plik: 1. Wykaz zarejestrowanych zmian w Statucie 2. Tekst Jednolity Statutu Spółki

Załączniki

Inne komunikaty