Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TIM: strona spółki
12.01.2024, 13:46

TIM Terminy przekazywania raportów okresowych TIM S.A. w 2024 r.

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka lub Emitent), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz 757) poniżej podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:
1.Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne: a. raport za I kwartał 2024 r. – 28.05.2024 r, b. raport za III kwartał 2024 r. – 21.11.2024 r. 2.Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2024 r. –19.09.2024 r. 3. Raporty roczne: a. Jednostkowy raport roczny za rok 2023 – 24.04.2024 r. b. Skonsolidowany raport roczny za rok 2023 – 24.04.2024 r. Zarząd TIM SA oświadcza, iż zgodnie z par. 62 ust. 1 i 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia Spółka, będąc jednostką dominującą, nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Emitencie, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem z przeglądu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. Ponadto, zgodnie z par.79 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia, Zarząd TIM SA nie będzie przekazywać skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i czwarty kwartał roku obrotowego. Raporty okresowe zastaną umieszczone na stronie internetowej Spółki www.timsa.pl, w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Inne komunikaty