Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TIM: strona spółki
31.01.2024, 20:24

TIM Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji TIM S.A.

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent” lub „TIM S.A.”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2024 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza - FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy („Akcjonariusz” lub „FEGA”) oraz następujących podmiotów dominujących względem Akcjonariusza, tj. Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co. KG z siedzibą w Künzelsau, Niemcy oraz Pana Reinholda Adolfa Würth (łącznie jako „Podmioty Dominujące”) zawiadomienia przekazane na podstawie art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie"), o bezpośrednim nabyciu przez Akcjonariusza, oraz pośrednim nabyciu przez Podmioty Dominujące 21 373 973 akcji Spółki („Akcje”), co stanowi udział w wysokości 96,28% w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do 21 373 973 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 96,28% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Nabycie akcji nastąpiło w wyniku wezwania na sprzedaż akcji TIM S.A. ogłoszonego przez FEGA na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy o ofercie, rozliczonego za pośrednictwem systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW w dniu 31 stycznia 2024 r. Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami: 1)zarówno Akcjonariusz, jak i Podmioty Dominujące nie posiadały akcji TIM S.A. przed nabyciem, o którym mowa powyżej, 2)na dzień 31.01.2024 roku Akcjonariusz bezpośrednio, a Podmioty Dominujące pośrednio posiadają 21 373 973 akcje Spółki („Akcje”), co stanowi udział w wysokości 96,28% w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do 21 373 973 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 96,28% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 3)następujące podmioty zależne odpowiednio od Akcjonariusza i Podmiotów Dominujących posiadają akcje Spółki: a) Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co. KG, która jest podmiotem zależnym od Pana Reinholda Adolfa Würth, posiada 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu FEGA, która posiada bezpośrednio 21 373 973 (dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela TIM S.A., stanowiące udział w wysokości 96,28% w kapitale zakładowym TIM S.A. i udział w wysokości 96,28% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. b)Spółka, która posiada 228 755 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji własnych, stanowiących udział w wysokości 1,03% w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz udział w wysokości 1,03% w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z tych akcji na Walnym Zgromadzeniu) jest spółką zależną od Pana Reinholda Adolfa Würtha, Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co. KG oraz Akcjonariusza, 4)nie istnieją podmioty trzecie, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, tj. uprawnione na podstawie umowy z Akcjonariuszem, Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co. KG ani Panem Reinholdem Adolfem Würth do wykonywania prawa głosu z akcji TIM S.A. 5)zarówno Akcjonariusz jak i Podmioty Dominujące nie posiadają prawa głosu z akcji, do których nabycia ww. podmioty są uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, 6) zarówno Akcjonariusz jak i Podmioty Dominujące nie posiadają prawa głosu z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2. Otrzymane zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty