Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
29.04.2024, 7:09

RMK Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
                 
   Raport kwartalny Q1/2024  
           (kwartał)(rok)  
                 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
      
     (rodzaj emitenta)    
                 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okres   
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługUoR  
        w walucie     
                 
       data przekazania:     
                 
                 
  REMAK-ENERGOMONAŻ SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  REMAK Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00-867 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Chłodna 51  
  (ulica) (numer)  
  032 783 53 60 032 783 53 70  
  (telefon)  (fax)  
  remak@remak.com.pl www.remak.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  754-00-13-369 530916125  
  (NIP)  (REGON)  
                 
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów424632953598276283 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej419138097294 
 Zysk (strata) brutto2083354871 
 Zysk (strata) netto219031550767 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-12260-11985-2837-2550 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-161-15565-37-3311 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej891246112062981 
 Przepływy pieniężne netto, razem-3509-22939-812-4880 
 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1876791811394363741660 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1135091091662639225107 
 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)24501855570427 
 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)58309498841355711473 
 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)74170719731724516553 
 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7500750017441725 
 Liczba akcji (w szt.)3000000300000030000003000000 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,730,110,170,02 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,730,110,170,02 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)24,7223,995,755,52 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)24,7223,995,755,52 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
       
   
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 Sprawozdanie_kwartal_2024-03-31_pl.xhtmlSkrócone Sprawozdanie Finansowe za 1 kwartał 2024 
 Sprawozdanie_kwartal_2024-03-31_pl.xhtml.XAdESPodpisy zewnętrzne skróconego Sprawozdania Finansowego za 1 kwartał 2024 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-04-29Aleksander UmińskiPrezes Zarządu  
 2024-04-29Sławomir SieradzkiWiceprezes Zarządu  
 2024-04-29Sławomir ChomiukWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty