Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
30.04.2024, 17:08

RMK Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 maja 2024 roku, na wniosek Akcjonariuszy.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024, dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 30 kwietnia 2024 roku otrzymał wniosek od Akcjonariuszy Spółki: OFE PZU "Złota Jesień" i Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 maja 2024 roku, na godzinę 9:00, złożony na podstawie w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
W związku z powyższym, Emitent działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wskazuje, że porządek obrad będzie następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Podjęcie Uchwały o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Remak-Energomontaż S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2023; 5. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2023; 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2023; 7. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023; 9. Podjęcie uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na kadencję na lata obrotowe 2024 -2026; 10. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH: a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; b. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; d. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki 11. Zamknięcie obrad. Wniosek Akcjonariuszy dotyczący umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał, a także nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 22 maja 2024 roku pozostają bez zmian. Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty