Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. cen energii elektrycznej

1
Podziel się:

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, podała Kancelaria Prezydenta.

Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. cen energii elektrycznej
bEJijDFh

Zgodnie ze zmianami wprowadzanymi ustawą, przez cały 2019 r. przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną określa ceny i stawki opłat za energię elektryczną w wysokości cen stosowanych w dniu

31 grudnia 2018 r. i nie wyższej niż ceny i stawki stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r., podano.

Zmiany wprowadzone w ustawie o efektywności dotyczą wydłużenia terminu ważności wszystkich świadectw przetargowych do 30 czerwca 2021 r. Przyjęte rozwiązanie pozwoli zniwelować opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej URE, a także uniknąć niedoborów na rynku świadectw w 2020 r.

bEJijDFj

"Zmiany w ustawie o biokomponentach rozszerzają o osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej krąg beneficjentów, którzy mogą uzyskać wsparcie zakupu nowych pojazdów kategorii M1, wykorzystujących do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną. Wsparcie dla nowej grupy podmiotów następować będzie bez konkursu, na wniosek, w trybie ciągłym do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie w danym roku. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania i rozliczania wsparcia osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej, w tym wysokość wsparcia" - czytamy w komunikacie.

Podpisana przez prezydenta ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) będzie obowiązywać od 29 czerwca 2019 r.

"W przepisach ustawy dokonano podziału 2019 r. na dwa półrocza, pozostawiając uprawnienie do obniżonych cen energii elektrycznej na cały rok 2019 odbiorcom końcowym:

- w gospodarstwach domowych,

bEJijDFp

- mikro- i małym przedsiębiorcom,

- szpitalom,

- jednostkom sektora finansów publicznych

- innym państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

bEJijDFq

Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, ustawa umożliwia ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r." - czytamy w komunikacie Ministerstwa Energii.

Nowelizacja nie zmienia uprawnienia do korzystania przez wszystkich odbiorców końcowych, w tym również przez średnie i duże przedsiębiorstwa, z obniżonej akcyzy z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh oraz opłaty przejściowej o 95%.

Zgodnie z nowymi przepisami odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

- mikro- i małymi przedsiębiorstwami,

bEJijDFr

- szpitalami,

- jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,

innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

mają obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r., ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji, wskazano również.

bEJijDFs

Odbiorcy indywidualni z grupy taryfowej G, których jest ponad 15 mln, nie muszą składać oświadczeń.

"Minister energii w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy wyda rozporządzenie wykonawcze" - zapowiedziano także.

Obecnie, dzięki działaniom rządu ponad 90% odbiorców końcowych nie płaci wyższej ceny za energię elektryczną, niż to miało miejsce w 2018 r. Umowy pozostałych odbiorców zostaną dostosowane najpóźniej w sierpniu, z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r., podsumowano.

bEJijDFK
energetyka
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
patriota loka...
2 lata temu
Czy ceny energii wzrosną,bo w tej waszej nowomowie nie można się połapać?