Słownik terminów

Budżet państwa

Budżet państwa
Termin Budżet państwa
Opis plan finansowy polityki państw uwzględniającym planowane dochody i wydatki państwa na następny rok budżetowy.
   
Terminy powiązane - 'Budżet państwa'
Termin Fragment opisu
Bank Centralny prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe...
BLOKADA EKONOMICZNA sankcje gospodarcze, embargo; środki podjęte przez państwo lub grupę...
Bon skarbowy krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa, w...
ETATYZM polega na zakładaniu przedsiębiorstw państwowych, tworzeniu udziałów...
FINANSE PUBLICZNE procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych zasobów...
Fiskus Potocznie urząd skarbowy, skarb państwa
Fundusze III filaru Środki Funduszu lokowane są głównie w instrumenty finansowe rynku...
Fundusze papierów dłużnych Należą do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się...
Gwarancje Państwa gwarancja ze strony budżetu, zapewniająca członkom PTE uzupełnienie...
Hipoteka Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione...
INTERWENCJA ingerencja jednego państwa w sprawy dotyczące polityki wewnętrznej i...
INTERWENCJONIZM narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę w jej makroskali;
KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ Trzeci Świat, państwa Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Oceanii;...
Podatek świadczenia pieniężne na rzecz państwa lub innej osoby publiczno-prawnej...
Podatek dochodowy obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa, zależne od dochodu
RYNEK KRAJOWY ogół transakcji kupna-sprzedaży zawieranych na terytorium danego państwa;
Weksel skarbowy (treasury bill) jeden z rodzajów skarbowych papierów dłużnych. Ma on formę weksla...