Trwa ładowanie...
bEijtzhN

Notowania

IPX Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji spółki Impexmetal S.A.

Zarząd Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, że w związku z osiągnięciem przez Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie łącznie ze stronami zawartego porozumienia akcjonariuszy („Porozumienie Akcjonariuszy"), w skład którego wchodzą, oprócz Spółki następujące podmioty: Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Boryszew”) oraz SPV Boryszew 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 94,37% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa") strony Porozumienia Akcjonariuszy ogłosiły żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki („Przymusowy Wykup") należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Impexmetal S.A. niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy („Akcjonariusze Mniejszościowi"). Podmiotem wykupującym akcje w ramach Przymusowego Wykupu będą Spółka oraz Boryszew.
Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie akcje Spółki należące do Akcjonariuszy Mniejszościowych („Akcje"), tj. 10.700.617 (dziesięć milionów siedemset tysięcy sześćset siedemnaście akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,40 PLN (czterdzieści groszy) każda akcja, uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 5,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal S.A. Akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW"), oznaczone przez KDPW kodem ISIN: PLIMPXM00019. Dzień wykupu został ustalony na 9 sierpnia 2019 roku, a cena wykupu jednej Akcji wynosi 4,25 PLN (cztery złote dwadzieścia pięć groszy). W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi objęci wykupem zostaną pozbawieni praw z Akcji.

Inne komunikaty

bEijtziv