INFLACJA

 

 

Data inflacja inflacja względem poprzedniego miesiąca inflacja względem grudnia roku poprzedniego wskaźnik inflacji średniorocznej
wartość [%] Zm. [%] wartość [%] Zm. [%] wartość [%] Zm. [%] wartość [%] Zm. [%]
2019-11-01 2,60 +4,00 0,10 -50,00 2,50 +4,17 2,20 +0,00
2019-10-01 2,50 -3,85 0,20 +0,00 2,40 +9,09 2,20 +4,76
2019-09-01 2,60 -10,34 0,00 +0,00 2,20 +0,00 2,10 +0,00
2019-08-01 2,90 +0,00 0,00 +0,00 2,20 +0,00 2,10 +5,00
2019-07-01 2,90 +11,54 0,00 +0,00 2,20 +0,00 2,00 +11,11
2019-06-01 2,60 +8,33 0,30 +50,00 2,20 +15,79 1,80 +5,88
2019-05-01 2,40 +9,09 0,20 -81,82 1,90 +18,75 1,70 +13,33
2019-04-01 2,20 +29,41 1,10 +266,67 1,60 +220,00 1,50 +25,00
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny

 

 

Definicja inflacji


Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, połączonym z dużą utratą wartości pieniądza. Występuje wówczas duży wzrost podaży pieniądza i szybkości obiegu pieniądza oraz ucieczki od danej waluty do innych wartości pieniężnych i rzeczowych. Jeżeli procesom inflacyjnym towarzyszy stagnacja gospodarcza mówi się o stagflacji, natomiast w przypadku wystąpienia recesji gospodarczej o slumpflacji.

Rodzaje inflacji


W zależności od przyczyn wywołujących zjawiska inflacyjne wyróżnia się:

 • inflację popytową, w której przyczyną wzrostu cen jest nadmierny popyt w stosunku do istniejącej podaży. Nazywana jest również inflacją pieniężną ze względu na nadmierną ilość pieniądza w obiegu.
 • inflację kosztową, w której przyczyną wzrostu cen są rosnące koszty produkcji.
 • inflację strukturalną, której przyczyną jest niedostosowanie struktury produkcyjnej do zmieniających się potrzeb nabywców. Inflacja strukturalna ma charakter inflacji popytowo - kosztowej.

W zależności od natężenia procesów inflacyjnych rozróżnia się:

 • inflację pełzającą, gdy wzrost cen nie przekracza kilku procent rocznie, nie powodująca zakłóceń w przebiegu procesów gospodarczych, poddająca się kontroli
 • inflację kroczącą, gdy wzrost cen wynosi kilkanaście procent, wywołująca określone zachowania podmiotów gospodarczych, zaczyna się wymykać spod kontroli
 • inflację galopującą, gdy procent wzrostu cen wyraża się liczbą dwucyfrową i mogą powstawać napięcia o charakterze społeczno - gospodarczym (np. strajki), osłabienie systemów motywacyjnych, zahamowanie wzrostu gospodarczego.
 • hiperinflacja, gdy następuje szybka (często błyskawiczna) utrata wartości pieniądza i gwałtowny wzrost cen spowodowany na ogół inflacjogennym finansowaniem przez państwo wydatków budżetowych.

Przyczyny inflacji

 • nadmierna - w porównaniu z podażą dóbr - ilość pieniądza w gospodarce,
 • kłopoty finansowe państwa i konieczność finansowania deficytu budżetowego,
 • nadmierny wzrost płac w gospodarce,
 • znaczny wzrost cen surowców energetycznych np. wzrost cen ropy naftowej
 • ograniczenie podaży dóbr np. zboża z powodu nieurodzaju, ropy naftowej w związku z ograniczeniami limitów wydobycia przez OPEC,
 • wysokie obciążenia podatkowe,
 • nadmierna ilość monopoli w gospodarce

 

Skutki inflacji

 • spadek wartości niezabezpieczonych oszczędności (pieniądze w tzw. "kieszeni" oraz na nisko oprocentowanych lokatach bankowych - a'vista),
 • brak stabilności w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • naciski pracowników na wzrost płac,
 • spadek wartości i zaufania do pieniądza,
 • rozbieżność pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi zyskami,
 • wyższe dochody nominalne,
 • ograniczenie produkcji,
 • utrudnienia w rozliczaniu transakcji zagranicznych.

inflacja 2,6000 +18,18%
wykres inflacja
bezrobocie 5,1000 -40,00%
wykres bezrobocie
zarobki 5229,4400 +21,48%
wykres zarobki
pkb 103,9000 +1,07%
wykres pkb