INFLACJA

 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny

 

 

Definicja inflacji


Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, połączonym z dużą utratą wartości pieniądza. Występuje wówczas duży wzrost podaży pieniądza i szybkości obiegu pieniądza oraz ucieczki od danej waluty do innych wartości pieniężnych i rzeczowych. Jeżeli procesom inflacyjnym towarzyszy stagnacja gospodarcza mówi się o stagflacji, natomiast w przypadku wystąpienia recesji gospodarczej o slumpflacji.

Rodzaje inflacji


W zależności od przyczyn wywołujących zjawiska inflacyjne wyróżnia się:

 • inflację popytową, w której przyczyną wzrostu cen jest nadmierny popyt w stosunku do istniejącej podaży. Nazywana jest również inflacją pieniężną ze względu na nadmierną ilość pieniądza w obiegu.
 • inflację kosztową, w której przyczyną wzrostu cen są rosnące koszty produkcji.
 • inflację strukturalną, której przyczyną jest niedostosowanie struktury produkcyjnej do zmieniających się potrzeb nabywców. Inflacja strukturalna ma charakter inflacji popytowo - kosztowej.

W zależności od natężenia procesów inflacyjnych rozróżnia się:

 • inflację pełzającą, gdy wzrost cen nie przekracza kilku procent rocznie, nie powodująca zakłóceń w przebiegu procesów gospodarczych, poddająca się kontroli
 • inflację kroczącą, gdy wzrost cen wynosi kilkanaście procent, wywołująca określone zachowania podmiotów gospodarczych, zaczyna się wymykać spod kontroli
 • inflację galopującą, gdy procent wzrostu cen wyraża się liczbą dwucyfrową i mogą powstawać napięcia o charakterze społeczno - gospodarczym (np. strajki), osłabienie systemów motywacyjnych, zahamowanie wzrostu gospodarczego.
 • hiperinflacja, gdy następuje szybka (często błyskawiczna) utrata wartości pieniądza i gwałtowny wzrost cen spowodowany na ogół inflacjogennym finansowaniem przez państwo wydatków budżetowych.

Przyczyny inflacji

 • nadmierna - w porównaniu z podażą dóbr - ilość pieniądza w gospodarce,
 • kłopoty finansowe państwa i konieczność finansowania deficytu budżetowego,
 • nadmierny wzrost płac w gospodarce,
 • znaczny wzrost cen surowców energetycznych np. wzrost cen ropy naftowej
 • ograniczenie podaży dóbr np. zboża z powodu nieurodzaju, ropy naftowej w związku z ograniczeniami limitów wydobycia przez OPEC,
 • wysokie obciążenia podatkowe,
 • nadmierna ilość monopoli w gospodarce

 

Skutki inflacji

 • spadek wartości niezabezpieczonych oszczędności (pieniądze w tzw. "kieszeni" oraz na nisko oprocentowanych lokatach bankowych - a'vista),
 • brak stabilności w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • naciski pracowników na wzrost płac,
 • spadek wartości i zaufania do pieniądza,
 • rozbieżność pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi zyskami,
 • wyższe dochody nominalne,
 • ograniczenie produkcji,
 • utrudnienia w rozliczaniu transakcji zagranicznych.

inflacja 2,6000 +0,00%
wykres inflacja
bezrobocie 5,1000 +0,00%
wykres bezrobocie
zarobki 5229,4400 +0,00%
wykres zarobki
pkb 103,9000 +0,00%
wykres pkb